اخبار

تجربه ایرانی

دهمین سخنرانی ماهانه از سلسله نشست های تخصصی

اولین نشست گروپ برنامه درسی و فرهنگ در ترم جاری و دهمین سخنرانی از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی

سخنران: آقای دکتر مقصود فراستخواه

زمان: یکشنبه، ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۳و نیم تا ۵ و نیم

ادامه »
نعمت اله موسی پور

اطلاعیه نهمنین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ

تجربه زیسته برنامه ریزی درسی تربیت معلم
روایتی از نعمت اله موسی پور - هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

زمان : یکشنبه 6 خرداد 1397 از ساعت 15:30 الی 17:30
محل برگزاری : دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه، سالن کنفرانس

ادامه »