شماره حساب انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شماره حساب انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ادامه »

برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1391-1401

برنامه راهبردی انجمن

ادامه »

دبیرخانه انجمن

دبیرخانه انجمن

ادامه »

آئین نامه تاسیس جایزه علمی انجمن به نام شخصیت های برجسته علمی رشته در ایران

آئین نامه تاسیس

ادامه »

چارچوب گزارش تحلیلی همایش‌های سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چارچوب گزارش

ادامه »

آیین نامه چاپ فصلنامه مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

آیین نامه چاپ

ادامه »

آئین نامه تقدیر و اعطای نشان

آئین نامه تقدیر

ادامه »

گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1388

گزارش عملکرد

ادامه »

اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اساسنامه انجمن

ادامه »

برنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1387

برنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1387

ادامه »

برنامه راهبردی انجمن مطالعات

برنامه راهبردی انجمن مطالعات

ادامه »

برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1386

لوازم اجرایی برنامه سال 1386

ادامه »

اعضاء هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعضای هیات مدیره دوره هفتم

ادامه »

گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1384

گزارش عملکرد انجمن

ادامه »

برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 85

برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی

ادامه »

تاریخچه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تاریخچه انجمن

ادامه »

اعضاء هیأت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعضای هیئت موسس

ادامه »

انجمن برنامه ریزی درسی ایران

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند. مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی نشانی خیابان کریم خان- نبش خیابان دکتر عضدی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202 میباشد

ادامه »