سال پنجم شماره سی و هفتم

سال انتشار: سه شنبه 24 بهمن 1391

مقدمه

این خبرنامه، حاوی «روایت های» از زندگی حرفه ای نویسندگان آنهاست که «گفتمان پرکتیکال شواب» را از دریچه حساس دنیای تدریس تبیین می کنند. در گفتار نخست، ژیلا حیدری نشان می دهد که چگونه تجربه های «زیسته شده حرفه ای» او سبب شکوفایی مهارت های حرفه ای او در حوزه تدریس شده است.

ادامه »

دهه هشتاد و تغییرات منِ معلم

ژیلا حیدری دو اتفاق در دهه هشتاد برای من افتاد که تاثیر بارزی بر تدریس من داشته اند.اولی تولد اولین فرزندم در این دهه است که تاثیر چشمگیری بر نوع نگاه من و همسرم که اونیز در آموزش و پرورش خدمت می کند ،به دانش آموزان و مسائل تربیتی داشت.بیدار شدن حس مادری و حس پدری در ما موجب پیدا شدن نقش مادری و نقش پدری برای ما در کلاس درس شد.همسرم درباره تجربه آن روز می گوید:می خواستم طبق معمول بچه های بی انضباط و درس نخوان را تنبیه کنم.

ادامه »

سروده های استاد

کشف هیوریستیک های اساتید دانشگاه را با شوقی فزاینده دنبال می کنم. نشست و گفتگو با اساتید بزرگ ارزشی است که سوای پیگیری رساله ام از آن بهره مند می شوم. هر بار که موفق می شوم از یک استاد برجسته وقت بگیرم؛ انگار فرصت کاویدن معدنی غنی را یافته ام.

ادامه »

فرهنگ استادی و استاد فرهنگی

از فرهنگ در دیدگاه ها و رشته های مختلف تعاریف زیادی شده است. وقتی از فرهنگ سخن می گوییم، منظور ما تمام الگوهای قابل تشخیص فکری و رفتاری بر پایه اعتقادات، ارزشها، عادتها و رسوم است که تحت تاثیر عواملی به وجود می آید و به نوبه خود بر چیزهای دیگر تاثیر می گذارد. سبک زندگی، تجربیات عاطفی، بیان اندیشه ها و واکنش فرد نسبت به چیزها و افراد به محیط فرهنگی و تاریخی او بستگی دارد. به همین دلیل، از میان عوامل مختلفی که بر رفتار ما تاثیر می گذارند، فرهنگ یک عامل قابل توجه می باشد و شدت آن از فرهنگی تا فرهنگ دیگر فرق می کند.

ادامه »

فراتر از اصول و مفاهیم یک رشته

اندیشه این نوشته به آن جهت به ذهنم رسید که حس کردم در لابلای رساله دکتری ام مطالبی را حاصل کردم که محدود کردن آن به صفحات رساله و جلسه دفاعیه بسیار ناپسند است. هر کدام از مقوله های اکتشاف شده رساله ام که در تبیین دانش محتوایی- تربیتی استادان دانشگاه حاصل شده، خود می تواند آغازی برای پژوهشی دیگر باشد. از این رو، می خواهم با شما در مورد آن سخن بگویم تا از طریق گفتمان، بتوانم بیشتر مسیر پژوهشی این مقوله ها را باز کنم. از خود دانش محتوایی-تربیتی استادان دانشگاه شروع می کنم. این که اصلا مفهوم اساسی و چتر رساله ام چه بوده است؟

ادامه »

تدریس عملی: گزارش و تحلیل یک تجربه در درس روش تحقیق

شکل کلاسیک و نظری تدریس درس روش های تحقیق پیشرفته: تعداد زیادی از همکاران ما در دانشگاه های مختلف تمرکز اصلی آنها روی تدریس راهبردها ی تحقیق و یا به عبارتی روش های طراحی تحقیق و در زبان دانشگاهی خودمان، روش های تحقیق می باشد. بر این اساس بیشتر فعالیت های آموزشی و ارزشیابی در کلاس درس حول محور توصیف و تشریح نظری راهبردهای مختلف تحقیق مانند راهبرد توصیفی-پیمایشی، تجربی، نیمه تجربی، وسایر راهبردهای کیفی مانند قوم نگاری، پدیدار شناسی، و روایت نگاری می پردازند. در این توصیف، به طور کلی و عمومی روش تعریف می شود و مراحل اجرای آن توصیف می شود.

ادامه »