معرفی انجمن

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند : همایش انشا و نویسندگی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ادامه »

گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1385

گزارش عملکرد انجمن مطالعات

ادامه »

آئین‌نامه برگزاری همایش‌های سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

آئین‌نامه برگزاری همایش‌های سالانه انجمن

ادامه »

اعضا هیئت موسس

دکتر نعمت الله موسی‌پور

دکتر لطفعلی عابدی

دکتر محمود معافی

دکتر حسن ملکی

دکتر سید حسین میرلوحی

آقای جواد یزدانی

دکتر محمود مهرمحمدی

دکتر مجید علی عسگری

دکتر نادرقلی قورچیان


ادامه »

برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1391-1401

به منظور بازنگری و تدوین نسخه دوم برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اقدامات زیر به عمل آمد: 1- نظر سنجی از اعضای انجمن: به منظور آسیب شناسی عملکرد انجمن و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی آن، پرسشنامه ای شامل 50 سؤال که در راستای اهداف راهبردی انجمن طراحی شده بود، در اختیار اعضای انجمن قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن اعلام نظر در مورد گزینه های اعلام هر سؤال، نظرات تکمیلی خود را نیز در ذیل هر پرسش ارائه نمایند. نتایج تحلیل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 2- تحلیل برنامه های سالانه انجمن طی 5 سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردی جهت تعیین همپوشی ها وشکاف های موجود میان برنامه های کوتاه مدت و برنامه راهبردی. 3- بررسی و استفاده از برنامه های راهبردی انجمن ها، سازمان های علمی و فرهنگی و وزارت علوم و منابع علمی و تخصصی تدوین شده در این حوزه. نتایج به دست آمده از اقدامات فوق با هم ترکیب و استنتاج های به عمل آمده در تدوین برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گرفت.

ادامه »