برنامه راهبردي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران 1391-1401
آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
آئین نامه تاسیس جایزه علمی انجمن به نام شخصیت های برجسته علمی رشته در ایران
آيين نامه چاپ فصلنامه مشترك با انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
چارچوب گزارش تحليلي همايش‌هاي سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آئین نامه تقدیر و اعطاي نشان
گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1388
اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
برنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1387
برنامه راهبردي انجمن مطالعات
گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1385
آئين‌نامه برگزاري همايش‌هاي سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1386
اعضاء هيأت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1384
برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 85
چارت تشكيلاتي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
تاريخچه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
اعضاء هيأت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران