گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی واحد مازندران

باسمه تعالی صورتجلسه انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه مازندران نشست اعضای انجمن در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ با حضور اعضاء برگزار و پس از بحث وتبادل نظردر باره راه های فعل کردن و توسعه و تعمیق فعالیت ها، موارد زیر مصوب گردید: ۱٫ حضور فعال تر و مؤثرتر اعضاء در جلسا ت شورای مرکزی ۲٫ ارتباط مستمر […]

ادامه