کتاب طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال

تاریخ انتشار: دوشنبه دهم خرداد 1389

کتاب طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال

عنوان اثر ( زبان اصلی):Designing the physical education 2009 curriculum عنوان اثر: طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال نویسنده: Judith E. Rink 2009، دانشگاه کارولینای جنوبی ناشر:MC Graw Hill Higher Education
عنوان اثر ( زبان اصلي):Designing the physical education 2009 curriculum عنوان اثر: طراحي برنامه درسي تربيت‌بدني، توسعه شيوه زندگي فعال نويسنده: Judith E. Rink 2009، دانشگاه کاروليناي جنوبي ناشر:MC Graw Hill Higher Education اثر حاضر با ارائه فرآيند ارزيابي و توسعه طرح برنامه درسي کامل شامل انتخاب و تعيين اولويتها تا ارزيابي و نيازسنجي نيازهاي تربيتي و پرورشي، شما را قادر مي‌سازد واحدهاي خاص و دروس را طراحي نمائيد. بطور کلي کتاب حاضر فرآيند طراحي برنامه درسي و نحوة طراحي دروس و واحدي خاص را آموزش مي‌دهد. در اين راستا استانداردهاي ملي تربيت‌بدني با استفاده از چهارچوبهاي برنامه درسي مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان با اهداف خاص برنامه ادغام شده اند. يکي از نکات مهم در مورد آماده‌سازي دانش‌آموزان براي ورزش، ارتقاء دانش آنها در مورد علت اهميت فعاليتهاي بدني و سطح سلامت‌افزاي آمادگي جسماني و نحوه تقويت و حفظ آمادگي جسماني از طريق شيوة آموزشي و شيوة عملي است. در واقع کمک به دانش‌آموزان در گذار از کلاس تربيت‌بدني به شرکت در فعاليتهاي بدني خارج از مدرسه، رسالت اصلي برنامه تربيت‌بدني محسوب مي‌شود. از اينرو، در کتاب حاضر تلاش شده است از طريق برنامه درسي از يک سو زمينه فعاليتهاي بدني در اجتماع براي دانش آموزان فراهم شود و از سوي ديگر دانش‌آموزان شرکت در فعاليتهاي بدني در عرصه اجتماع هدايت شده اند. دکتر محمد پورکياني- عضو گروه مطالعاتي برنامه درسي و تربيت بدني نظرات (0) »