معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربیت بدنی

تاریخ انتشار: دوشنبه دهم خرداد 1389

معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربیت بدنی

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه­های اصلی تعلیم و تربیت نقش مؤثری در تحقق اهداف آن ایفا می­نماید. بسیاری از اهداف اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت از طریق تربیت بدنی و ورزش به منصه ظهور می­رسد. در سال­های اخیر مطالعات طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور، ورزش را در چهار حوزه پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای تعیین نموده­اند، که مبنا قرار گرفتن ورزش پرورشی درآن فرصت­های بسیاری برای فعال شدن تربیت بدنی در آموزش و پرورش مهیا ساخته است. در بخش ورزش پرورشی نداشتن برنامه درسی یک مشکل اساسی این حوزه در آموزش و پرورش است.
تربيت بدني به عنوان يکي از شاخه­هاي اصلي تعليم و تربيت نقش مؤثري در تحقق اهداف آن ايفا مي­نمايد. بسياري از اهداف اجتماعي و فرهنگي تعليم و تربيت از طريق تربيت بدني و ورزش به منصه ظهور مي­رسد. در سال­هاي اخير مطالعات طرح جامع تربيت بدني و ورزش کشور، ورزش را در چهار حوزه پرورشي، همگاني، قهرماني و حرفه­اي تعيين نموده­اند، که مبنا قرار گرفتن ورزش پرورشي درآن فرصت­هاي بسياري براي فعال شدن تربيت بدني در آموزش و پرورش مهيا ساخته است. در بخش ورزش پرورشي نداشتن برنامه درسي يک مشکل اساسي اين حوزه در آموزش و پرورش است. گروه برنامه درسي تربيت­بدني با توجه به ضرورت تظبيق مطالعات برنامه دزسي و تربيت­بدني در اموزش و پرورش با ترکيبي از متخصصان تربيت­بدني و برنامه ريزي درسي که با نگاه جامع و دقيق با اهداف و زمينه­هاي علوم مذکور آشنا باشند تشکيل مي­گردد که بتوانند به طور علمي زمينه­هاي توسعه و گسترش تربيت­بدني را در مدارس بر عهده داشته باشند. اهداف گروه 1. ايجاد زمينه مناسب براي بررسي و مطالعه برنامه­هاي درس تربيت­بدني در مقاطع مختلف تحصيلي 2. تقويت پشتوانه­هاي نظري برنامه درسي تربيت­بدني 3. نقد و ارزيابي اهداف، سيايت­ها و برنامه­هاي درسي مدارس کشور 4. برقراري ارتباط با مراکز علمي و پژوهشي تربيت­بدني داخلي و خارجي به منظور تقويت برنامه­هاي درسي 5. مشارکت در طراحي و تدوين برنامه­هاي درسي در سطوح مختلف 6. ترويج مباني نظري برنامه درسي تربيت بدني از طريق از طريق انتشار منابع و کتب علمي مورد نياز * اعضاي گروه 1. دکتر محمد جوادي­پور: دکتراي برنامه­ريزي درسي 2. دکتر محرم آقازاده: دکتراي برنامه­ريزي درسي 3. دکتر محمدرضا اسمعيلي: دکتراي تربيت­بدني و علوم ورزشي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 4. دکتر مسلم پرتو: عضو مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري­هاي اموزشي 5. محمد پورکياني: کارشناس ارشد تربيت­بدني و علوم ورزشي و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 6. دکتر علي خسروي: دکتراي برنامه­ريزي درسي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 7. دکتر افسانه سنه: دکتراي تربيت­بدني و علوم ورزشي و مدير گروه تربيت­بدني و بهداشت مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري­هاي اموزشي 8. مريم نادري: کارشناس ارشد مديريت ورزشي نخستين شماره خبرنامه الکترونيک گروه مطالعات برنامه درسي و تربيت بدني با همکاري آقايان: دکتر جوادي­پور، محمد پورکياني و دکتر اسمعيلي و همچنين سرکارخانم دکتر سنه، منتشر گرديد. گروه مطالعات برنامه درسي و تربيت بدني دست همکاري کليه عزيزان صاحب نظر وعلاقه­مند در زمينه تربيت بدني و برنامه درسي را براي شماره­هاي بعدي مي­فشارد. مريم نادري (دبير خبرنامه تخصصي تربيت بدني)