دانشگاه های الکترونیکی

تاریخ انتشار: سه شنبه پانزدهم تیر 1389

دانشگاه های الکترونیکی

توسعه دانشگاه ها در محیط الکترونیکی از جهات مختلف قابل تامل است. اولا داوطلبان ورود به دانشگاه غالبا افراد بزرگسالی هستند که با حضور در دانشگاه هزینه های زیادی را به عنوان «هزینه فرصت از دست رفته» می پردازند، ولی نوجوانان و کودکان با چنین شرایطی روبرو نیستند.
1
دانشکدۀ مجازي علوم حديث
12
مرکز آموزش‌هاي‌ الکترونيکي دانشگاه صنعتي اصفهان
2
دانشکدۀ آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز
13
مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه تهران
3
مرکز آموزش‌هاي مجازي
دانشگاه اميرکبير
14
دانشگاه مجازي
المصطفي (ص)
4
مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه علم و صنعت ايران
15
دانشگاه
مهر البرز
5
مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
16
دانشگاه مجازي
امام خميني (ره)
6
مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه اصفهان
17
دوره‌هاي الکترونيکي
دانشگاه شهيد بهشتي
7
دانشکدۀ آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه قم
18
مؤسسه آموزش عالي
فارابي
8
مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه سهند
19
مرکز آموزش‌هاي مجازي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
9
مؤسسه غيرانتفاعي آموزش عالي رايانه‌اي تهران
20
دانشگاه الکترونيکي
فاران
10
مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نور طوبي 
21
آموزش‌هاي مجازي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
11
واحد الکترونيکي
دانشگاه آزاد اسلامي