مدارس هوشمند

تاریخ انتشار: سه شنبه پانزدهم تیر 1389

مدارس هوشمند

یکی از جلوه های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه درسی مدارس متوسطه گرایش به راه اندازی «مدارس هوشمند» است. این مفهوم که از چند سال پیش وارد نظام آموزش و پرورش کشورمان شده است، اشاره به مدرسه ای دارد که با به کارگیری فناوری اطلاعات تلاش می کند برنامه درسی را متناسب با توان، نیاز و استعداد های یاد گیرندگان منعطف سازد.
يکي از جلوه هاي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در برنامه درسي مدارس متوسطه گرايش به راه اندازي «مدارس هوشمند» است. اين مفهوم که از چند سال پيش وارد نظام آموزش و پرورش کشورمان شده است، اشاره به مدرسه اي دارد که با به کارگيري فناوري اطلاعات تلاش مي کند برنامه درسي را متناسب با توان، نياز و استعداد هاي ياد گيرندگان منعطف سازد. به عبارت ديگر مدرسه هوشمند به مدرسه اي گفته مي شود که با تهيه محتواي چندرسانه اي و ابر رسانه اي، طراحي فعاليت ها و شيوه هاي ارزشيابي متنوع سعي مي کند به نيازهاي يادگيرندگان به طور متنوع پاسخ دهد. در اين گونه مدارس عمده ارتباط بين والدين با مدرسه، دانش آموزان با يکديگر و با معلم از طريق مکانيزم هاي آن لاين انجام مي شود. توسعه چنين مدارسي را بايد به صورت پيوستاري در نظر گرفت که با اقداماتي نظير؛ تهيه محتواي چندرسانه اي و تجهيز مدارس به رايانه و آشنايي معلمان با اين سيستم شروع و تا گسترش ارتباط هاي آن لاين بين دانش آموزان و معلم، والدين و مدارس ادامه مي يابد. بنابراين توسعه مدارس هوشمند را مي توان داراي مراحلي دانست که اولين مرحله آن تجهيز مدارس به رايانه و دسترسي به محتواهاي معتبر چندرسانه اي است و مراحل بعدي تا تلفيق کامل فناوري با برنامه درسي تداوم دارد. در ايران توسعه مدارس هوشمند با همت و تلاش پيشگاماني همچون مهندس ذوقي پور از چند سال پيش شروع شد و امروزه در برخي از استان ها مانند؛ تهران، اراک، يزد، اصفهان، تبريزو همدان نمونه هايي از اين مدارس راه اندازي شده است. ليکن در اين مدارس غالبا بر تجهيز رايانه اي و توليد چندرسانه اي تاکيد مي شود و مي توان گفت هنوز با مفهوم مدارس واقعي هوشمند فاصله وجود دارد.