معرفی اندیشمندان مکتب "عملی" مایکل کانلی

تاریخ انتشار: شنبه ششم شهریور 1389

معرفی اندیشمندان مکتب "عملی" مایکل کانلی

فرشته آل‌حسینی مایکل کانلی دانشجوی دکتری سابق شواب، و استاد (بازنشسته) مؤسسة مطالعات تربیت اُنتاریو (OISE)، در دانشگاه تورنتوی کانادا، از دانشمندان برجسته و فعال مکتب "عملی" در زمینة برنامة درسی؛ پیشرفت تدریس؛ و تربیت و رشد حرفه‌ای معلمان است. کریگ و راس (2008) میان شواب و کانلی یک خط فکری پررنگ ترسیم کرده‌اند: خط شواب-کانلی. شماری از محققان سنت عملی، از جمله خود کریگ و راس، در این خط مشغول به فعالیت هستند، و این مسیر را برای تحقیقات عملی خود برگزیده‌اند. کانلی و همراه قدیمی او کلندینین[1] را، بیش‌تر به اعتبار ایدة «معلم به عنوان برنامه‌ساز درسی»‌‌شان می‌شناسند. آنها مفهوم معلم را بر اساس امکانات نظریة عملی شواب، مورد مفهوم‌پردازی مجدد قرار دادند،
فرشته آل‌حسيني مايکل کانلي دانشجوي دکتري سابق شواب، و استاد (بازنشسته) مؤسسة مطالعات تربيت اُنتاريو (OISE)، در دانشگاه تورنتوي کانادا، از دانشمندان برجسته و فعال مکتب "عملي" در زمينة برنامة درسي؛ پيشرفت تدريس؛ و تربيت و رشد حرفه‌اي معلمان است. کريگ و راس (2008) ميان شواب و کانلي يک خط فکري پررنگ ترسيم کرده‌اند: خط شواب-کانلي. شماري از محققان سنت عملي، از جمله خود کريگ و راس، در اين خط مشغول به فعاليت هستند، و اين مسير را براي تحقيقات عملي خود برگزيده‌اند. کانلي و همراه قديمي او کلندينين[1] را، بيش‌تر به اعتبار ايدة «معلم به عنوان برنامه‌ساز درسي»‌‌شان مي‌شناسند. آنها مفهوم معلم را بر اساس امکانات نظرية عملي شواب، مورد مفهوم‌پردازي مجدد قرار دادند، و از طريق پروراندن مفهوم دانش شخصي عملي، به ايدة «معلم به عنوان برنامه‌ساز درسي» دست يافتند (1988، 1992، 1995). کانلي و کلندينين با جديت، درخصوص ماهيت همبستة وسائط و اهداف برنامة درسي به استدلال مي‌پردازند، و اظهار مي‌کنند، «برنامه‌ريزي درسي به منظور اجرا توسط معلمان براي مقاصد آموزشي» يک ترتيب نادرست، و مثال «بستن گاري در جلوي اسب» (1992) است. اين ترتيب نادرست است، چون اين معلم است که بر اساس دانش عملي شخصي خود، بايد هدايت برنامة درسي را به دست گيرد، نه برنامة درسي هدايت معلم را. به اين ترتيب روشن مي‌شود، چرا يک دانشمند نظريه‌پرداز "عملي"، علاوه بر نظريه‌پردازي، سکان هدايت مرکز تربيت معلم دانشگاه تورنتو، و مسئوليت برنامة دکتري براي مؤسسة تربيت هنگ‌کنگ[2] را به عهده مي‌گيرد. شايد براي اين که "عملي" نظري نماند. کانلي براي تحقق آرمان "عملي"، علاوه بر توجه به برنامه‌هاي تربيت معلم و تحقيق در اين زمينه، در اين اواخر، تحقيق و توسعة شبکه‌اي از مدارس با رويکرد "برنامة درسي مدرسه محور" موسوم به مدارس وابسته[3] در دو کشور کانادا و چين را در دستور کار دارد (شبکه‌اي از فعاليتهاي مشترک ميان مدارس شانگهاي و تورنتو). جالب است بدانيد، شبکة مدارس وابسته، پروژه‌اي است که از يک پايان‌نامة دکتري (2006) [4] تحت هدايت وي آغاز، و به عرصة عمل رسيده است. کانلي، به دليل تماس با دانشجويان بين‌الملي‌، و نيز فعاليتهاي يونسکويي‌اش، بسيار به مطالعات بين-فرهنگي برنامة درسي علاقه‌مند شده است، و اين روزها آن را به نحو جدي دنبال مي‌کند (2009). حضور در اولين کنفرانس بين‌المللي برنامة درسي عملي در پکن در سال 2009، و شرکت در پروژة شبکة مدارس وابستة شانگهاي/تورنتو نشانة علاقه و جديت او در اين زمينه است. يکي ديگر از بخشهاي جدايي‌ناپذير زندگي علمي کانلي مجلة پژوهش‌ برنامة درسي[5] است. او علاوه بر عضو با سابقة هيئت تحريريه (اديتور) مجلة معتبر علمي پژوهش برنامة درسي، يکي از بنيانگذاران آن نيز مي‌باشد. مجله‌اي که محققان حوزة برنامة درسي در سراسر جهان، آن را با نامه‌هاي معروف عدم پذيرش‌اش مي‌شناسند. آخرين اثر کانلي، کتاب مشترک او و کلندينين (2000)، با عنوان پژوهش روايي: تجربه و داستان در تحقيق کيفي[6] مي‌باشد. از مهم‌ترين افتخارات علمي وي، کسب جايزة يک عمر تلاش علمي[7] بخش B، يا همان "مطالعات برنامة درسي" انجمن تحقيقات تربيتي آمريکا (AERA) در سال 1999 است.[8] جالب است بدانيد، نکتة در خور تأمل در مورد کانلي و مقالة وي که موجب شد، آن را براي گزارش اول خودم براي اولين شمارة خبرنامه مناسب بيابم، آميختگي استدلال علمي يک دانشمند و محقق طراز اول، با عواطف عميق‌ او نسبت به سنتي است، که زندگي دانشگاهي و عمرش را به پاي آن صرف کرده است. مشاهدة اين عواطف و اين دلبستگي، هر محققي را به تأمل در عمل خودش وا ‌مي‌دارد. به نظر مي‌رسد، "علاقه"، به مفهومي که ما هم ‌اکنون آن را به کار مي‌بريم، بي‌ارزش‌ترين بخش کار تحقيق‌مان است. دست‌کم در مورد رشتة خودم مي‌توانم ادعا کنم، که قفسة پايان‌نامه‌هاي کتابخانة سه دانشگاهي که در آنها تحصيل کرده‌ام، مملو از علائق بي‌ارزش تلنبارشده به موضوعات با ارزش است. گمان مي‌کنم، همة آنها با اين عبارت آشنا، در گفتگو با استاد راهنما آغاز شده‌اند: "من به اين موضوع بسيار علاقه‌مندم". ما اغلب آگاهي درستي از علائق خود نداريم، فقط وقتي به طور تخصصي و واقعي درگير عمل تحقيق مي‌شويم، پي مي‌بريم علائق ما تا چه حد واقعي هستند، و تا چه حد حاضريم زندگي و عمر خود را صرف آنها کنيم. آنها درست به اندازة عمري که به پايشان صرف مي‌کنيم واقعي هستند. اغلب وقتي گزارش تحقيقات واقعي را مي‌خوانيم، غرق در لذت يادگيري مي‌شويم؛ اما، وقتي شانس مي‌آوريم و عواطف و علاقة واقعي پشتوانة يک تحقيق واقعي را در مي‌يابيم، آنگاه از خود، نزد علاقه‌مان شرمنده مي‌شويم. منابع Clandinin, D. J.; Connelly, F. M. (1992) Teacher as Curriculum Maker, In P. W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum: A Project of The American Educational Research Association (pp. 363-461), New York: Macmillan. Clandinin, D. J.; Connelly, F. M. (1995) Teachers’ professional knowledge landscapes, New York: Teachers College Press Connelly, F. M.; Clandinin, D. J. (1988) Teachers as curriculum planners, New York: Teachers College Press. Craig, C. J.; Ross, V. (2008) “Cultivating the Image of Teachers as Curriculum Makers”, The Sage Handbook of Curriculum and Instruction, Sage Publication, Retrieved April 3, 2010 from: http://www.sage-ereference.com/hdbk_curriculum/Article_n14.html Connelly F. Connelly, F. M. (2009). Bridges from then to now and from them to us: Narrative threads on the landscape of 'the practical'. In E. C. Short & L. J. Waks (Eds.), Leaders in curriculum studies: Intellectual self-portraits (pp. 39-54). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. [1]. Jean Clandinin [2]. OISE/UT Doctoral Program for Hong Kong Institute of Education (HKIED) [3]. Sister-School [4]. Xu, S. J. (2006) In search of home on landscapes in transition: Narratives of newcomers families' cross-cultural schooling experience, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Toronto, Toronto. [5]. Curriculum Inquiry [6]. Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research [7]. Lifetime Achievement Award [8]. متن سخنراني آموزنده و تأثيرگذار کانلي در اين مراسم را مي‌توانيد در اين دو آدرس بيابيد: Connelly, F. M. (2000) 'Life in the foothills of curriculum', Journal of Curriculum Studies, 32: 6, 743-748. http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/jcs/Vol%2032/connelly.html