معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت

تاریخ انتشار: شنبه هشتم آبان 1389

معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت

مقدمه امروزه با عنایت به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، سازمانها بیش از هر زمان دیگر برای کسب نتایج و حفظ خود تلاش می کنند و آموزش برای این دو هدف (کسب نتایج و حفظ بقاء) بسیار مهم می باشد. زیرا این آموزش است که موجب بهبود عملکرد سازمان و تعالی آن می گردد.
مقدمه امروزه با عنايت به شتاب تغييرات و رقابت فزاينده، سازمانها بيش از هر زمان ديگر براي کسب نتايج و حفظ خود تلاش مي کنند و آموزش براي اين دو هدف (کسب نتايج و حفظ بقاء) بسيار مهم مي باشد. زيرا اين آموزش است که موجب بهبود عملکرد سازمان و تعالي آن مي گردد. با عنايت به مطلب فوق آموزشهاي صنعتي حايز اهميت خاصي بوده و براي رقابت اقتصادي بسيار مهم مي‌باشد. ويژگي مهم آموزشهاي صنعتي زمان بر و گران بودن آن مي باشد. به عنوان مثال شرکت IBM امريکا در يک سال دو ميليارد دلار صرف آموزش کرده است. در کشور ما گر چه سرمايه گذاري آموزشي کمتر از اين مي‌باشد اما باز هم مبلغ قابل توجه اي را به خود اختصاص مي دهد که علاوه بر اين بايستي هزينه هاي غير مستقيم از قبيل توقف خط توليد، گذراندن وقت در خارج از سازمان جهت آموزش و نظاير اينها را به آن افزود. قطعا صرف اين مبالغ گزاف در آموزش صنعتي بايستي موجب ارزش افزوده در سازمان گرديده و گرنه آموزشها فاقد بهره وري لازم ميگردند، جهت تحقق اين مهم وجود يک سيستم مناسب و بهره ور برنامه ريزي آموزشي از اهميت خاصي برخوردار است و حوزه مطالعات برنامه درسي مي تواند در اين خصوص کمک شاياني داشته باشد. حوزة صنعت تا کنون نتوانسته است به خوبي از دانش برنامة درسي بهره مند گردد و برنامه هاي خود را با استقاده از روش هاي علمي طراحي و سازماندهي نمايد. اين طرح به منظور ورود دانش برنامة درسي به حوزة صنعت و هدايت برنامه هاي آموزشي و درسي حوزة صنعت با استفاده از متخصصان برنامة درسي است. انتظار مي‌رود طراحي و سازماندهي برنامه‌هاي درسي حوزة صنعت به کمک متخصصين برنامة درسي موجب بهبود کيفي مهارت هاي نيروي انساني اين حوزه گردد. ضرورت آموزش سازمانها اعم از دولتي و يا خصوصي متفاوت از آموزش موسسات آموزشي مي باشد زيرا در سازمان نتايج آموزش بايستي در نتايج عملکرد سازماني آشکار باشد. به همين دليل بايستي بين آموزش و بهبود عملکرد ارتباط بسيار شفافي وجود داشته باشد. در واقع آموزشي که صرفا منجر به بهبود مهارتها بدون بهبود عملکرد کلي گردد آموزشي نامناسبي مي‌باشد. زيرا برخلاف فلسفه هاي رايج آموزشي که بر آنچه که يادگيرنده مي تواند بداند و ياانجام دهد تاکيد مي شود در چارچوب هاي سازماني بر آنچه که يادگيرنده مي تواند بداند و انجام دهد تا از طريق آن اهداف سازمان تقويت گردد تاکيد مي گردد. عنايت به اين نکته، علمي نمودن بيش از پيش فرايند آموزش را مي طلبد و حوزه برنامه درسي بيش از هر قلمرو علمي ديگري مي تواند در اين زمينه مددرسان سازمانها و صنايع باشد. تعريف عملياتي : حوزه صنعت در اين نوشته شامل کلية سازمانهاي توليدي و خدماتي مي باشد. اهداف: اين گروه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود را براي تحقق اهداف زير سازماندهي مي‌کند: 1. ايجاد بسترهاي استفاده از دانش برنامة درسي در طراحي و سازماندهي برنامه هاي درسي مراکز و واحد‌هاي صنعتي 2. طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي معطوف به نيازهاي آموزشي در حوزة صنعت 3. ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه و صنعت که خود مي تواند ثمرات ارزنده اي را در پي داشته باشد. 4. طراحي دوره تخصصي تربيت کارشناسان آموزش صنايع(محتواي اين دوره مي تواند شامل بخشهاي مختلف حوزه برنامه درسي از قبيل نيازسنجي،سازماندهي محتوا،پيش بيني فرصتهاي يادهي و يادگيري،اجراي برنامه و ارزشيابي آمورشي باشد. 5. برقراري ارتباط با مراکز و واحد هاي صنعتي به منظور طراحي ، سازماندهي ، اجرا و ارزشيابي کارگاه‌هاي آموزشي 6. اشاعه ديدگاه هاي حاصل از مطالعات و تحقيقات انجام شده به منظور ايجاد فضاي بحث و بررسي ابعاد مختلف برنامه‌ درسي و صنعت از طريق برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي علمي 7. ارائة خدمات مشاوره اي جهت ارتقاء کيفيت آموزش در حوزة صنعت دامنة فعاليت دامنة فعاليت گروه ، گسترة مناسبات حوزة صنعت با حوزة برنامه درسي شامل شناسايي نيازها ، پژوهش در موضوعات مرتبط ، طراحي و سازماندهي برنامه هاي درسي ، برگزاري کارگاه هاي آموزشي، ارائه مشاوره و اشاعة دانش برنامة درسي در حوزة صنعت است. برنامه ها تدوين شرح فعاليت و خدمات گروه و تنظيم بروشور معرفي انجمن برنامة درسي و شرح فعاليت و خدمات گروه به مراکز و واحدهاي صنعتي 1- طراحي و اجراي دوره تخصصي تربيت کارشناسان آموزش صنايع 2- طراحي و سازماندهي برنامه هاي درسي و خدمات مشاوره اي بر اساس اعلام نياز مراکز و واحد‌هاي صنعتي 3- اجراي کارگاه هاي آموزشي در مراکز و واحدهاي صنعتي بر اساس نيازها 4- انتشار نتايج پژوهش ها و فعاليت ها در يک ويژه نامه 5- فعال نمودن سايت گروه 6- دعوت از صاحب نظران و متخصصان مربوط براي عضويت در گروه