گزارشی از ویژه نامه برنامه درسی و صنعت فصلنامه مطالعات برنامه درسی

تاریخ انتشار: شنبه هشتم آبان 1389

گزارشی از ویژه نامه برنامه درسی و صنعت فصلنامه مطالعات برنامه درسی

با عنایت به اهمیت امر آموزش در سازمان ها و صرف مبالغ گزاف در این خصوص، وجود یک سیستم مناسب و بهره ور برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و دانش برنامه درسی به عنوان قلمرو علمی که به پیش بینی فرصتها و وقایع آموزرشی به منظور دستیابی به نتایج آموزشی می پردازد می تواند نقش به سزایی در این زمینه ایفا نماید. اما متاسفانه در آموزش صنعتی کشور ما این مهم مغفول مانده است. از آنجا که انجمن مطالعات برنامه درسی وظیفه تدارک دانش مورد نیاز در برنامه درسی را به عهده دارد، گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت در راستای اهداف و برنامه های خود، پیشنهاد تخصیص شماره ای از فصلنامه مطالعات برنامه درسی به موضوع برنامه درسی و صنعت را ارائه نمود و با تصویب هیئت تحریریه فصلنامه این امر بطور رسمی در دستور کار این گروه قرار گرفت.
با عنايت به اهميت امر آموزش در سازمان ها و صرف مبالغ گزاف در اين خصوص، وجود يک سيستم مناسب و بهره ور برنامه ريزي آموزشي از اهميت خاصي برخوردار است و دانش برنامه درسي به عنوان قلمرو علمي که به پيش بيني فرصتها و وقايع آموزرشي به منظور دستيابي به نتايج آموزشي مي پردازد مي تواند نقش به سزايي در اين زمينه ايفا نمايد. اما متاسفانه در آموزش صنعتي کشور ما اين مهم مغفول مانده است. از آنجا که انجمن مطالعات برنامه درسي وظيفه تدارک دانش مورد نياز در برنامه درسي را به عهده دارد، گروه مطالعاتي برنامه درسي و صنعت در راستاي اهداف و برنامه هاي خود، پيشنهاد تخصيص شماره اي از فصلنامه مطالعات برنامه درسي به موضوع برنامه درسي و صنعت را ارائه نمود و با تصويب هيئت تحريريه فصلنامه اين امر بطور رسمي در دستور کار اين گروه قرار گرفت. فراخوان مقاله در پاييز 88 ارائه شد و در نهمين همايش سالانه انجمن در تبريز نيز اين موضوع با حضور علاقه مندان و صاحبنظران برنامه درسي و صنعت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. محورهاي اصلي فراخوان مقاله شامل موضوعات ذيل بود: 1. نقش و جايگاه برنامه درسي در آموزش صنعتي : 2. چالش هاي موجود در فرايند آموزش صنعتي و راهکارهاي بهبود آن در ايران: 3. انواع روش هاي نياز سنجي در سطوح مختلف سازمان: 4. تبيين و ارزيابي الگوي هاي طراحي برنامه درسي و طراحي آموزشي در عرصه صنعت: 5. اجرا، مديريت و تغيير برنامه درسي با توجه به ويژگيهاي صنايع و سازمانها: 6. ارزشيابي اثربخشي برنامه درسي بخش صنعت: 7. روشهاي نوين آموزش،تدريس، يادگيري و فرصتهاي يادهي و يادگيري در صنعت 8. تحليل تجارب سازمانهاي موفق در اين زمينه در ايران و مقايسه با سازمان هاي برتر دنيا 9. کاربست بهره مفهومي برنامه درسي در نظام آموزش سازماني: دبيرخانه مجله 32 چکيده مقاله در محورهاي فوق دريافت نمود که وجه بارز آن استقبال اساتيد گرانقدر اکثر دانشگاه هاي معتبر کشور از اين موضوع بود. طي فرايند داوري 21 چکيده مورد پذيرش قرار گرفت و جهت تهيه و ارسال اصل مقاله به نويسندگان بازخورد داده شد. نهايتا 15 مقاله کامل به دبيرخانه مجله ارسال شد که اين مقالات در حال حاضر در فرايند داوري نهايي قرار دارند. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان آبان ماه فرايند داوري نهايي و نتيجه به نويسندگان محترم اعلام خواهد شد.