سی و پنجمین کنفرانس بین المللی روان­شناسی آموزش ریاضی (PME35 )

تاریخ انتشار: سه شنبه سوم آبان 1390

سی و پنجمین کنفرانس بین المللی روان­شناسی آموزش ریاضی (PME35 )

نرگس مرتاضی مهربانی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی روان­شناسی آموزش ریاضی (PME35 ) از 10 تا 15 جولای 2011 در دانشگاه تکنولوژی خاورمیانه در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد. این کنفرانس حوزه­های تحقیقاتی از قبیل جبر و تفکر جبری، تفکر ریاضی، تفکر هندسی و فضایی، تجسم و تصور، توسعه فهم و درک، مفهوم اعداد و عملگرها، تابع، مدلسازی ریاضی، فراشناخت، حل مسئله، اثبات، اندازه­گیری، زبان و ریاضیات، باورهای آموزشی، توسعه برنامه درسی، ارزیابی و ارزشیابی، کامپیوتر و فن­آوری، عدالت آموزشی، جنسیت، احتمال و استدلال آماری، مطالعات اجتماعی – فرهنگی، ریاضی وابسته به مشاغل، توسعه حرفه­ای معلمان و دانش، تفکر و باور معلمان را شامل می­شد. از آن جهت که توسعه تفکر ریاضی بخش صریح هر برنامه درسی و استاندارهای ملی ریاضی در سراسر دنیا به حساب می­آید، محور اصلی این کنفرانس به « توسعه تفکر ریاضی» اختصاص داده شده بود. برنامه­های علمی کنفرانس شامل فعالیت­های زیر بود:
نرگس مرتاضي مهرباني سي و پنجمين کنفرانس بين المللي روان­شناسي آموزش رياضي (PME35 ) از 10 تا 15 جولاي 2011 در دانشگاه تکنولوژي خاورميانه در شهر آنکاراي ترکيه برگزار شد. اين کنفرانس حوزه­هاي تحقيقاتي از قبيل جبر و تفکر جبري، تفکر رياضي، تفکر هندسي و فضايي، تجسم و تصور، توسعه فهم و درک، مفهوم اعداد و عملگرها، تابع، مدلسازي رياضي، فراشناخت، حل مسئله، اثبات، اندازه­گيري، زبان و رياضيات، باورهاي آموزشي، توسعه برنامه درسي، ارزيابي و ارزشيابي، کامپيوتر و فن­آوري، عدالت آموزشي، جنسيت، احتمال و استدلال آماري، مطالعات اجتماعي – فرهنگي، رياضي وابسته به مشاغل، توسعه حرفه­اي معلمان و دانش، تفکر و باور معلمان را شامل مي­شد. از آن جهت که توسعه تفکر رياضي بخش صريح هر برنامه درسي و استاندارهاي ملي رياضي در سراسر دنيا به حساب مي­آيد، محور اصلي اين کنفرانس به « توسعه تفکر رياضي» اختصاص داده شده بود. برنامه­هاي علمي کنفرانس شامل فعاليت­هاي زير بود: ü سخنراني­هاي عمومي چهار سخنراني عمومي 60 دقيقه­اي با عناوين توسعه تفکر رياضي هدفمند، اخلاقيات در بيان يک روايت به عنوان نقطه شروع يک سخنراني در رياضيات، معلمان به عنوان افراد ذينفع[1] در تحقيقات آموزش رياضي و استدلال غير رسمي کودکان: دغدغه­ها و تناقض­ها توسط سخنرانان مدعو ارايه شدند. هر يک از اين سخنراني­ها از ديدگاه­هاي مختلف و با تمرکز بر آموزش، يادگيرندگان، معلمان و ارزشيابي به محور اصلي کنفرانس پرداختند. در سخنراني ارايه شده با عنوان توسعه تفکر رياضي هدفمند، سخنرانان به لزوم زمينه مدار کردن مسايل رياضي در برنامه درسي و نيز چالش­هاي آن پرداختند. آن­ها اشاره کردند که مسايل کلامي به عنوان زمينه­هايي براي معرفي ايده­هاي رياضي مانند تيغ­هاي دو لبه عمل مي­کنند. زمينه­ها از يک سو باعث مي­شوند تا رياضي براي يادگيرندگان جذاب شود و دانش­آموزان را درگير ايده­هاي رياضي موجود در زمينه­ها مي­کنند و از يادگيرندگان حمايت مي­کند تا ايده­هاي رياضي را بهتر درک کنند. از سوي ديگر، زمينه­ها به عنوان ابزارهايي براي کسب اطمينان از اين که آيا دانش­آموزان، واقعا رياضي را درک کرده­اند به کار گرفته مي­شوند. در چنين مواقعي، زمينه باعث مي­شود تا تفکر رياضي سخت­تر شود و موانعي را براي دانش­آموزان ايجاد ­کند. با اين­که برقراري ارتباط بين دنياي واقعي و دنياي رياضي به دانش­آموزان کمک مي­کند تا رياضي را بهتر درک کنند اما چنين ارتباطي به راحتي حاصل نمي­شود. بسياري از دانش­آموزان نمي­توانند نقش ضمني زمينه­ي پداگوژيکي را درک کنند. سخنرانان به اين نکته اشاره کردند که مولفان کتب درسي رياضي در استفاده از زمينه بايد به اين نکته توجه داشته باشند که هدف از گنجاندن مسايل و زمينه­ها در کتب درسي و کلاس­هاي درس رياضي چيست؟ اگر اين زمينه­ها از نظر رياضي جالب هستند، آيا در دنياي واقعي نيز کاربرد دارند. سخنرانان ابراز داشتند که رسيدن به نقطه تعادل در اين حوزه يک چالش براي مولفان و معلمان محسوب مي­شود و­ با ارايه يک چارچوب براي طراحي فعاليت­هاي رياضي، راهکارهايي در اين زمينه معرفي کردند. ü ارايه­هاي فردي - گزارش تحقيقي در مجموع 157 مقاله در اين بخش پذيرفته شد که در 14 بخش 40 دقيقه­اي (براي هر مقاله) ارايه شد. از اين مدت، 20 دقيقه براي سخنراني و 20 دقيقه به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد. - سخنراني­هاي کوتاه در اين بخش، 183 مقاله پذيرفته شد که در 5 بخش 50 دقيقه­اي و در گروه­هاي سه نفري ارايه شدند. هر گروه سه تايي شامل 10 دقيقه سخنراني و 20 دقيقه پرسش و پاسخ بود. - ارايه پوستر در بخش پوستر، 95 مقاله پذيرفته شد که در 2 بخش 60 دقيقه­اي ارايه شدند. تهيه کنندگان پوستر در اين مدت در کنار مقاله پوستر شده خود ايستاده و توضيحات تکميلي را به علاقه­مندان ارايه مي­کردند. ü ارايه­هاي گروهي - دو مجمع تحقيقاتي، هشت گروه مباحثه و پنج گروه کاري هر يک در دو بخش 90 دقيقه­اي ارايه شدند. ü برنامه­هاي ارايه ملي برنامه­هاي ارايه ملي به موازات ارايه پوسترها، طي سه بخش 60 دقيقه­اي اجرا شد. در اين بخش، خلاصه­اي از فعاليت­هاي تحقيقاتي انجام شده در کشور ترکيه معرفي گرديد. [1]stakeholder