معرفی یک پژوهش انجام شده در حوزه برنامه درسی ریاضی

تاریخ انتشار: سه شنبه سوم آبان 1390

معرفی یک پژوهش انجام شده در حوزه برنامه درسی ریاضی

عنوان : تدوین راهنما برنامه درسی ریاضی دوره دبستان مبتنی بر رویکرد شناختی مجری: دکتر سهیلا غلام آزاد ناظر: دکتر یلدا دلگشایی همکاران طرح: دکتر زهرا گویا و نرگس مرتاضی مهربانی به سفارش: پژوهشکده علوم شناختی اتمام طرح: تابستان 1390
عنوان : تدوين راهنما برنامه درسي رياضي دوره دبستان مبتني بر رويکرد شناختي مجري: دکتر سهيلا غلام آزاد ناظر: دکتر يلدا دلگشايي همکاران طرح: دکتر زهرا گويا و نرگس مرتاضي مهرباني به سفارش: پژوهشکده علوم شناختي اتمام طرح: تابستان 1390 چکيده: تجربه­هاي اوليه کودکان در يادگيري رياضي از اهميت بسياري برخوردار است. يافته­هاي پژوهشي نشان مي­دهد که چگونگي شکل گيري اين تجارب، متاثر از نوع آموزشي است که به کودکان عرضه مي­شود و مي­تواند تعيين کننده آينده رياضي آنها باشد. بدين سبب در چند دهه­ي اخير، پژوهشگران شناختي پژوهش­هاي قابل توجهي در رابطه با آموزش رياضي به کودکان انجام داده­اند و رويکرد شناختي را به عنوان يکي از رويکردهاي مطرح و قابل دفاع در تهيه فعاليت­هاي يادگيري رياضي، معرفي کرده­اند. با توجه به نقش و اهميت اين رويکرد در حوزه­ي آموزش رياضي، مطالعه حاضر در پي آن است تا با ارائه زيرساخت­هاي لازم براي توليد برنامه و محتواي رياضي مبتني بر رويکرد شناختي، و همچنين طراحي فعاليت­هاي نمونه براي کلاس­هاي درس رياضي، زمينه لازم را جهت رشد و ارتقاي کيفيت آموزش رياضيدر دوره دبستان مهيا سازد. در اين برنامه پيشنهادي، رياضي به عنوان يک حوزه معرفتي که در آن دانش ساختني است، مورد نظر مي­باشد. با توجه به اين فلسفه رياضي، تاکيد برنامه بر يادگيري رياضي با درک و فهم خواهد بود که در آن، ساخت مفاهيم رياضي از طريق تجارب آموزشي مناسب و دانش قبلي يادگيرنده صورت مي­گيرد. علاوه بر اين، پرورش مهارت­هاي تفکر در سطوح بالاتر مانند تفکر انتقادي، تفکر خلاق، و رياضي وار استدلال کردن مبناي فعاليت­هاي آموزشي مي­باشد. واژه­هاي کليدي:آموزش رياضي، رويکرد شناختي، برنامه درسي رياضي دوره ابتدايي، طراحي فعاليت يادگيري.