پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی- 16 و 17 اسفندماه 1396- زنجان

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی- 16 و 17 اسفندماه 1396- زنجان