تجربه‌های برنامۀ درسی یک مدرس دانشگاه

تاریخ انتشار: شنبه بیست وهشتم آبان 1390

تجربه‌های برنامۀ درسی یک مدرس دانشگاه

نرگس آهنچیان به کمک شواب یاد گرفتم: عمل معلمی در آموزش عالی یک کار پژوهشی است. آنگاه که معلم آگاه به نظریه‌ها در انجام برنامة درسی دانشگاهی، اندیشه می‌کند، دست به انتخاب می‌زند و توفیق حل مسئله در برنامة درسی آموزش عالی را کسب می‌کند، آگاهی‌های او دانش مورد نیاز برنامة درسی آموزش عالی را می‌سازد. زمانی که او این اندیشه‌ها را با اندیشه‌های سایر اندیشمندان معلم به شراکت بگذارد، دانش ضمنی برنامة درسی آموزش عالی به دانش آشکار و دانش عملی شخصی به دانش عملی جمعی تبدیل می‌شود. حاصل پیوند اندیشه‌ورزی‌های معلمان دانشگاه، رویش میوه‌های تازه دانش برنامة درسی آموزش عالی را به ارمغان می‌آورد. هر عمل فکورانه عضو هیأت علمی دانشگاه که حل مسئله‌ای از مسائل برنامة درسی آموزش عالی را به دنبال دارد، دانشی معتبر است. دانشی که نیاز به کشف، آشکارسازی و پیوند دارد.
با شناخت الگوریتم‌های هیوریستیک دریافتم: کشف، آشکارسازی و پیوند دانش عملی شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه، به شناسایی هیوریستیک‌های برنامۀ درسی آموزش عالی کمک می‌کند. همان راه حل‌های بدیلی که اساتید ناب را به ارائه برنامۀ درسی برگزیده هدایت کرده است. اگر این هیوریستیک‌ها کشف شوند، می‌توانند در معرفی برنامة درسی هیوریستیک در آموزش عالی راهگشا باشند. برنامة درسی که نه فرمایشی است، و نه تکرار غلط‌های تکراری. برنامة درسی نوشونده‌ای که چشم به آسمان ندوخته است تا راه حل مسائلش از آن ببارد. بلکه استاد اهل دلیبریشن، کنشگر هنرمند فکور به کمک هیوریستیک‌هایش با مسائل برنامه در می‌افتد و در دنیای واقعی بروز مسئله؛ به هنگام، به حل آن اقدام می‌کند.
علاقه به مطالعۀ تجربه‌های زیستۀ اعضای هیأت علمی هدایتم کرد: تا به جستجوی دلالت‌های تربیتی از تجربه‌های زیستة اعضای هیأت علمی بیندیشم و دریابم این تجربه‌ها فهم‌های تازه‌ای را جهت حل مسائل پیچیده آموزش عالی، هدیه می‌کند. دانش عملی اعضای هیأت علمی به عنوان معلم و محقق برنامة درسی آموزش عالی، گاه نتایج درخشانی را نمایان می‌سازد، برنامه‌های درسی که در خاطره برنامة درسی آموزش عالی حک می‌شود و هم در زمان خودش و هم پس از آن خارق‌العاده بودن خود را حفظ می‌کند. برنامه‌هایی که در تربیت انسان، پیروزند و اساتیدی که در پیش بردن انسان به سوی کمال، نابغه‌اند.
پیچیدگی‌های برنامه درسی آموزش عالی باعث شد: مشتاق بررسی فرایند طی شده توسط این اساتید ممتاز و شناسایی هیوریستیک‌های به کار رفته در مسیر پیچیدة حل مسئله توسط آنان شوم. این شناخت، به غنای دانش برنامة درسی آموزش عالی که از فقر شدید رنج می‌برد، یاری می‌رساند. این بینشی در برنامة درسی آموزش عالی است که دانش به دست آمده از تفکرات حین عمل اعضای هیأت علمی را دانش معتبر برنامة درسی آموزش عالی معرفی می‌کند و نمود آن؛ برنامه‌های درسی فوق‌العاده‌ای است که گاه در دانشگاه ارائه می‌شود. آنگاه که ما شاهد هنرنمایی‌های برخی اعضای هیأت علمی در برنامة درسی آموزش عالی هستیم، برنامه ارائه شده‌شان را می‌ستاییم و درخشش برنامه‌شان توجهمان را جلب می‌کند، دانش مربوط به برنامة درسی آموزش عالی تولید شده است. اما، این دانش نیاز به استخراج، تحلیل و ترکیب دارد. باید ادراکات، تفکرات و عمل اساتید ناب را بکاویم تا به دانش برنامة درسی آموزش عالی دست یابیم.
دانشجوی برنامه درسی در جستجوی دانش برنامه درسی