کتاب مقیاس سنجش کیفیت فرآیند آموزش

کتاب مقیاس سنجش کیفیت فرآیند آموزش

کتاب چهارجلدی
انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران و مؤسسۀ مطالعات کودکی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه‌کتاب چهارجلدی مقیاس سنجش کیفیت فرآیند آموزش را به کوشش دکتر ابراهیم طلایی منتشر کرد. در Rabnews.ir/4103 بیشتر بخوانید.