اعضا هیئت موسس

اعضا هیئت موسس

دکتر نعمت الله موسی‌پور

دکتر لطفعلی عابدی

دکتر محمود معافی

دکتر حسن ملکی

دکتر سید حسین میرلوحی

آقای جواد یزدانی

دکتر محمود مهرمحمدی

دکتر مجید علی عسگری

دکتر نادرقلی قورچیان