اطلاعیه نهمنین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ

اطلاعیه نهمنین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ

نعمت اله موسی پور
تجربه زیسته برنامه ریزی درسی تربیت معلم
روایتی از نعمت اله موسی پور - هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

زمان : یکشنبه 6 خرداد 1397 از ساعت 15:30 الی 17:30
محل برگزاری : دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه، سالن کنفرانس