برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1391-1401

برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1391-1401

به منظور بازنگری و تدوین نسخه دوم برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اقدامات زیر به عمل آمد: 1- نظر سنجی از اعضای انجمن: به منظور آسیب شناسی عملکرد انجمن و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی آن، پرسشنامه ای شامل 50 سؤال که در راستای اهداف راهبردی انجمن طراحی شده بود، در اختیار اعضای انجمن قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن اعلام نظر در مورد گزینه های اعلام هر سؤال، نظرات تکمیلی خود را نیز در ذیل هر پرسش ارائه نمایند. نتایج تحلیل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 2- تحلیل برنامه های سالانه انجمن طی 5 سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردی جهت تعیین همپوشی ها وشکاف های موجود میان برنامه های کوتاه مدت و برنامه راهبردی. 3- بررسی و استفاده از برنامه های راهبردی انجمن ها، سازمان های علمی و فرهنگی و وزارت علوم و منابع علمی و تخصصی تدوین شده در این حوزه. نتایج به دست آمده از اقدامات فوق با هم ترکیب و استنتاج های به عمل آمده در تدوین برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گرفت.