معرفی اعضا هیات موسس

معرفی اعضا هیات موسسین  انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی

naghourchian@yahoo.com

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

آقای دکتر نادر قلی قورچیان

Malaki_cu@yahoo.com

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حسن ملکی

Mahmoob_moafi@ yahoo.com

عضو بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

آقای دکتر محمود معافی

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

آقای دکتر سید حسین میرلوحی

Akrami.Kazem@ yahoo.com

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم

آقای دکتر کاظم اکرمی

Ja_yazdany@yahoo.com

بازنشسته آموزش و پرورش

آقای دکتر جواد یزدانی سقرلو

 mhparvand@ut.ac.ir

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

آقای دکتر محمد حسن پروند

z_gouya@sbu.ac.ir

استاد دانشگاه شهید بهشتی

خانم دکتر زهرا گویا