معرفی اعضا هیات موسس

معرفی اعضا هیات موسسین  انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

آقای دکتر نادر قلی قورچیان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حسن ملکی

[email protected] yahoo.com

عضو بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

آقای دکتر محمود معافی

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

آقای دکتر سید حسین میرلوحی

[email protected] yahoo.com

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم

آقای دکتر کاظم اکرمی

بازنشسته آموزش و پرورش

آقای دکتر جواد یزدانی سقرلو

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

آقای دکتر محمد حسن پروند

استاد دانشگاه شهید بهشتی

خانم دکتر زهرا گویا