گزارش دومین نشست گروپ مطالعاتی علوم اعصاب و برنامه درسی
نشست علمي-ماهانه گروپ روش‌شناسي پژوهش
گزارش نشست گروپ علوم اعصاب و برنامه درسي
نشست علمي ماهانه گروپ روش‌شناسي پژوهشي
گزارش نشست علمي ماهانه بهمن ماه 1390
نشست علمي- ماهانه انجمن در نيمه دي ماه 1390
چكيده سخنراني (دي ماه 1390) برنامه درسي به مثابه فرهنگ
اطلاعيه نشست علمي- ماهانه آبان ماه
گزارش نشست علمي شهريور ماه 90
گزارش نشست مشترک انجمن و مؤسسه برنامه ریزی درسی
دومین نشست علمی ماهانه انجمن
نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي در آبان ماه 1388
هفتمين نشست علمي ماهانه انجمن در سال 87
نشست علمي مشترك انجمن مطالعات برنامه درسي با دانشگاه امام صادق
چهارمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1387
سومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي در سال 1387
دومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران خرداد 87
چكيده سخنراني اولين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1387
نهمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1386
هفتمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
ششمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86
پنجمين نشست انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86
چهارمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86
سومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86
دومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1386
فايل پاورپوينت دكتر محمود مهرمحمدي، نسبت برنامه درسي و زمان
اولين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86
دهمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
نهمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در دي ماه 85
هشتمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در آذر ماه 85
هفتمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در آبان ماه 85
ششمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در مهر ماه 85
پنجمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در شهريور ماه 85
چهارمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در مرداد ماه85
سومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در تير ماه85
دومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در خرداد ماه 85
اولين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در ارديبهشت ماه 85