برنامه همایش تربیت معلم

گروه مطالعاتی “برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه” تقدیم می‌کند: مخصوص همایش “برنامه درسی و تربیت معلم” دانشگاه شهید رجائی ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۸۹ شواب و تحولات عرصه برنامه درسی تربیت معلم “مرگ رشته­ی برنامه­ی درسی” آنچه شواب ما را به آن آگاه کرد و نظریه­ی “عملی” آنچه او به عنوان پادزهر بیماری مهلک […]

ادامه

نقد و نقد بر نقد!!! …

نقد و نقد بر نقد!!! … مصطفی قادری فرشته آل‌حسینی قادری می¬نویسد: دوستان تحلیل کننده‌ی مقاله‌ی کانلی، سروان گرامی سلام استاد فرزانه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران عزیز: نرگس آهنچیان، فرشته آل‌حسینی، عظیمه سادات خاکباز، اعظم زرقانی، رحمت الله خسروی، انسی کرامتی، از کار زیبا و اندیشمندانه‌ی شما عزیزان استفاده‌های بسیار بردم، و دریچه‌های جدیدی […]

ادامه

مصاحبه با مایکل کانلی

مصاحبه با مایکل کانلی فرشته آل‌حسینی دکتر محمود مهرمحمدی پروفسور کانلی، مایلیم به شما بگوییم، ارزش این مصاحبه برای گروه ما معادل ارزش ارتباط برای شواب در “عملی” است، یعنی همان ارزش تنوع عادت‌های ذهنی، اهمیت بحث کردن درباره‌ی مسائل‌ خود از دیدگاه‌های مختلف که در نهایت، عمل تأملی را ممکن می‌کند. شما برای ما […]

ادامه

بحث و گفتگو پیرامون Eclectic

بحث و گفتگو پیرامون Eclectic یکی از مسایل جالب در مقاله¬ی عملی۱، که موجب ایجاد بحث¬های طولانی و تأمل‌برانگیز بین اعضای گروه شد، اصطلاح Eclectic بود. از این رو، در این بخش برخی از این بحث¬ها مطرح می¬شود: آل‌حسینی چالشی ایجاد می¬کند و می¬نویسد: داستان من قدری بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، دنباله‌دار شده […]

ادامه

برداشت‌ها

  برداشت‌ها و نکاتی پیرامون زبان عملی: زبانی برای برنامه‌ریزی درسی اعظم زرقانی * شواب از ۶ نشانه برای اشاره به بحران در قلمرو برنامه‌ریزی درسی نام می¬برد که البته برخی از آن‌ها با یکدیگر همپوشانی نیز دارند.وی این نشانه‌ها را مختص هر دیسیپلین فکری می‌داند و سپس از قلمرو برنامه درسی به عنوان یک […]

ادامه

مروری بر عملی: زبان برنامه درسی (۱)

  مروری بر عملی: زبان برنامه درسی (۱) عظیمه سادات خاکباز مقاله¬ی عملی ۱ شواب که آغازی بر مجموعه¬ی مقالات عملی ۲ و ۳ و ۴، است سه قسمت اساسی دارد. شواب در این مقاله ابتدا با مسئله مرگ حوزه برنامه درسی به دلیل ناکارآمدی روش¬های آن برای مسایلش شروع می¬کند و شش نشانه برای […]

ادامه

برداشتی از مقاله

برداشتی از مقاله عملی: زبانی برای برنامه درسی (۱) نوشته جوزف ج. شواب رضا میرعرب رضی شواب سه نکته را مطرح می‌کند: دو نکته از این سه نکته باعث مرگ برنامه درسی و یک نکته باعث تجدید حیات و جان دوباره به برنامه درسی می‌شود. بحران در اصول: حکایت حوزه‌هایی است که دلبسته به نظریه […]

ادامه

آنچه در شماره پاییز میخوانیم:

در جلسات گروه مطالعاتی به این اتفاق نظر دست یافتیم که مباحث خود را با مقالات اصلی جوزف شواب ادامه دهیم و چهار مقاله¬ی «عملی ۱و۲و۳و۴» را در دستور کار خود قرار دهیم. خوشبختانه با همکاری مایکل کانلی که اگر نگوییم عضو غیر ایرانی گروهمان، راهنمای یاریگری برای فعالیتمان است، توانستیم منابع خود را در […]

ادامه