آیکون های اجتماعی

آیکون های اجتماعی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”http://www.skype.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”]
[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”http://www.skype.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff”
margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”]
[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”http://www.skype.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(
۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵,۰٫۰۱)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”]

آیکون های اجتماعی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”http://www.skype.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”normal” icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#212121″ margin=”21px”]
[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”http://www.skype
.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”circle” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”]
[qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-facebook” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-twitter” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-linkedin” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.linkedin.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vimeo” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vimeo.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-instagram” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://instagram.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-google-plus” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://plus.google.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-tumblr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-dribbble” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://dribbble.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-flickr” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.flickr.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-skype” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”http://www.skype.com/en/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-wordpress” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://wordpress.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-youtube” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.youtube.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-rss” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.rss.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-reddit” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.reddit.com/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-behance” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://www.behance.net/” target=”_blan
k” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”][qodef_icon icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-vine” size=”qodef-icon-tiny” custom_size=”20″ type=”square” shape_size=”50″ icon_animation=”” link=”https://vine.co/” target=”_blank” icon_color=”#b2dd4c” hover_icon_color=”#ffffff” margin=”5px” border_color=”#e1e1e1″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_border_color=”#b2dd4c” hover_background_color=”#b2dd4c”]