برنامه درسی رشته ذهن، مغز و تدریس، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه جانز هاپکپنز

دانش­ آموختگان این رشته علاوه بر دریافت یک فهم جامع چند رشته­ای از ماهیت یادگیری و رشد انسان، در زمینه چگونگی بهره گیری از پژوهش اخیر مغز در عرصه یادگیری و تربیت نیز توانمندی پیدا می­کنند. برنامه آموزشی این دوره مشتمل بر موادی است که در ادامه به طور مختصر معرفی می­شوند: اکتشافات در ذهن، […]

ادامه