دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی پاییز و زمستان ۹۷

آن چه در این شماره خواهیم خواند: شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی  علی خورسندی طاسکوه ، طلعت الشریعه فیروزجائیان به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران: حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی دکترکورش فتحی واجارگاه نیازهای سواد رسانه ای […]

ادامه

دو فصل نامه نظریه و عمل در برنامه درسی شماره ۱۱

دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسی سال ششم- شماره‏ی ۱۱- بهار و تابستان ۱۳۹۷   آنچه در این شماره از دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می خوانیم به شرح زیر است. تجارب دانش آموزان پسر ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی            دلارام محمدی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتریوسف ادیب […]

ادامه