انجمن های بین المللی

لیست انجمن های بین المللی پرکاربرد برای دانشجویان، اساتید و محققان

 

John Dewey Society

curriculum foundation

Curriculum Associates

Education Services Australia

African Curriculum Association

THE EUROPEAN ASSOCIATION

(Curriculum Corporation (Australia

(Maine Education Association (MEA

(British International Education Association (BIEA

(National Society for the Study of Education (NSSE

(The European Association of Curriculum Studies (EuroACS

(The Association for Writing Across the Curriculum (AWAC

(The Arkansas Curriculum Services Association’s (ACSA

(American Association for Teaching and Curriculum (AATC

(Show-Me Curriculum Administrators Association (SMCAA

(World Council for Curriculum and Instruction (WCCI

(Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD

American Association for the Advancement of Curriculum Studies

(The Australian Curriculum Studies Association Incorporated (ACSA

(Pennsylvania Association for Supervision and Curriculum Development (PASCD

(International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS