اعضای پیشین هیات مدیره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره اولین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۷۸

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

اعضا هیات مدیره دومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۲

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

Attaran_m@yahoo.com

آقای دکتر محمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

fhhashemi@yahoo.com

خانم دکتر فریده هاشمیان نژاد

دانشیار دانشگاه

عضو اصلی هیات مدیره

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

Kouroshfathi2@gmail.com

آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضوعلی البدل

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

عضوعلی البدل

Ghaderi2006@gmail.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

بازرس اصلی

آقای دکترحمیدرضا حمیدی مدنی

بازرس علی البدل

اعضا هیات مدیره سومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۴

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Attaran_m@yahoo.com

  آقای دکترمحمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

نائب رئیس هیات مدیره

Kouroshfathi2@gmail.com

  آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

Arefi6@gmail.com

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

Arefi6@gmail.com

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

mbeigi@ut.ac.ir

آقای دکترمحمد علی میرزا بیگی

دانشیار دانشگاه تهران

خزانه دار

Ja_yazdany@yahoo.com

آقای دکتر جواد یزدانی

بازنشسته آموزش و پرورش

عضوعلی البدل

Aghazadeh.moharram@gmail.com

آقای دکتر محرم آقازاده

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره چهارمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۷

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیاردانشگاه خوارزمی

رئیس هیات مدیره

Zahra_gooya@yahoo.com

خانم دکتر زهرا گویا

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

نائب رئیس هیات مدیره

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضو اصلی هیات مدیره

N_mosaPOUR@YAHOO.COM

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

S.IZADI@UMZ.AC.IR

آقای دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

خزانه دار

HATAMI52@GMAIL.COM

آقای دکتر جواد حاتمی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عضوعلی البدل

asarealireza@yahoo.com

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

بازرس اصلی

اعضا هیات مدیره پنجمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۹

asarealireza@yahoo.com

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

رئیس هیات مدیره

KHOSRAVI.EDU@Gmail.com

آقای دکتر علی اکبرخسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

نائب رئیس هیات مدیره

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

خزانه دار

اعضا هیات مدیره ششمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۰

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام  دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

KHOSRAVI.EDU@Gmail.com

آقای دکتر علی اکبر خسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

N_mosaPOUR@YAHOO.COM

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

Javadipour@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

بازرس اصلی

H_ghasempur@yahoo.com

آقای دکتر حسین قاسم پور مقدم

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره هفتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۴

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

h.ali.tmu@gmail.com

آقای دکترعلی حسینی خواه

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

amanitehrani@yahoo.com

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

safaeimovahed@gmail.com

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضوعلی البدل

Ayati.m@gmail.com

آقای دکتر محسن آیتی

دانشیار دانشگاه

بازرس علی البدل

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره هشتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۷

Javadipour@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

رئیس هیات مدیره

Ghaderi2006@gmail.com

آقای دکترمصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

Sadeghi.edu@gmail.com

آقای دکتر علیرضا صادقی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

safaeimovahed@gmail.com

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضو اصلی هیات مدیره

Z_niknam@yahoo.com

خانم دکتر زهرا نیک نام

استاد دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

amanitehrani@yahoo.com

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

rmarzoghi@yahoo.com

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

عضوعلی البدل

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس اصلی

mazaherih@hotmail.com

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور رئیس مطالعات آموزش و پرورش

بازرس علی البدل