هیات مدیریه چهارمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره چهارمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۷

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیاردانشگاه خوارزمی

رئیس هیات مدیره

Zahra_gooya@yahoo.com

خانم دکتر زهرا گویا

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

نائب رئیس هیات مدیره

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضو اصلی هیات مدیره

N_mosaPOUR@YAHOO.COM

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

S.IZADI@UMZ.AC.IR

آقای دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

خزانه دار

HATAMI52@GMAIL.COM

آقای دکتر جواد حاتمی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عضوعلی البدل

asarealireza@yahoo.com

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

بازرس اصلی