انتخاب رساله دکتری برتر

آیین نامه انتخاب رساله دکتری برتر

مقدمه :

تعلیم و تربیت بستری مناسب برای ساخته شدن اندیشه ها و بازسازی انهاست. مجالی برای تفکر و خردورزی نقادانه ای است که از رهگذر آن فرصت زایش ایده های نو به منظور پاسخ گویی به تعالی جویی بشر فراهم می گردد.

در این راستا مطالعات برنامه درسی که گفتمان محوری و کلیدی تعلیم و تربیت را شکل می دهد از اهمیت بسزایی برخوردار است . پژوهش در حوزه برنامه درسی تلاشی در جهت گسترش دانش موضوعی و عملی برنامه درسی است که جامعه علمی کشور، با آن قدرشناسانه برخورد می کند.

به همین منظور انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اقدام به برگزاری جشنواره انتخاب رساله های دکتری برتر، نموده است. این جشنواره به نام دکتر علی شریعتمداری مزین است که عمر با برکتش را بدون وقفه و با  ایمان و اقتدار در راه تعالی تعلیم و تربیت جامعه صرف کرد. او بیش از هر چیز دل در گرو توسعه رشته مطالعات برنامه درسی داشت. در این راستا انجمن مطالعات برنامه درسی  تصمیم گرفت جشنواره را به فرصتی برای بزرگداشت نام ، یاد و آثار او تبدیل کند.

ماده ۱:هدف

شناسایی، معرفی و تقدیر از برترین رساله های دکتری به عنوان گزارش مکتوب دانش پژوهانه دانشجویان با همراهی دانشوران این رشته جهت به تصویر کشیدن ظرفیت های رشته مطالعات برنامه درسی

ماده ۲: حوزه های فعالیت

رساله های دکتری برتر دفاع شده رشته مطالعات برنامه درسی

ماده ۳- شرایط ثبت نام:

رساله های دفاع شده در دو سال قبل از سال برگزاری جشنواره

 

تبصره۱– رساله دکتری ترجیحاْ با توافق دانشجو(دانش آموخته) و استاد راهنما برای شرکت در جشنواره معرفی می شود. در صورت توافق یکی از طرفین، مدیریت جشنواره در پذیرش یا رد درخواست شرکت مختار می باشد.

ماده ۴- معیارهای ارزیابی:

داوری بر اساس شواهد عینی ۴۰ درصد و شواهد غیر عینی ۶۰ درصد است.

شواهد عینی

 • ارایه یافته های رساله در کنفرانسها:

ارایه و چاپ مقاله کامل در کنفرانسهای بین الملل خارجی به ازای هر مقاله تا ۲ امتیاز

ارایه و چاپ مقاله کامل در کنفرانسهای بین الملل داخلی به ازای هر مقاله تا ۱ امتیاز

ارایه و چاپ مقاله کامل در کنفرانسهای ملی به ازای هر مقاله تا ۱ امتیاز

ارایه و چاپ چکیده مقاله در کنفرانسهای بین الملل خارجی به ازای هر مقاله تا ۱ امتیاز

ارایه و چاپ چکیده مقاله در کنفرانسهای بین الملل داخلی به ازای هر مقاله تا ۵/. امتیاز

ارایه و چاپ چکیده مقاله در کنفرانسهای ملی به ازای هر مقاله تا ۵/. امتیاز

 • انتشار یافته های رساله در مجلات:

انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه ISI تا ۹ امتیاز

انتشار مقاله در مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارتین نمایه شده در پایگاه ISC  تا ۷ امتیاز

انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه  Scopus تا ۵ امتیاز

انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاههای معتبر بین المللی تا ۳ امتیاز

تبصره ۲- مقالاتی که صرفا از رساله دکتری استخراج شده باشد ارزیابی می شود.

تبصره ۳– در صورتی که مجله دارای IF بالاتر از ۱ باشد امتیاز اختصاص یافته به مقاله در میزان IF  مجله ضرب می شود.

تبصره ۴– مقالاتی که نویسنده اول آن دانشجوی متقاضی باشد و وابستگی سازمانی ان دانشگاه محل تحصیل در ایران و نام استاد راهنما ذکر شده باشد قابل امتیاز دهی هستند.

تبصره ۵– به مقالات از نوع Letter نیمی از امتیاز مربوطه تعلق می گیرد..

  • چاپ کتاب مرتبط با یافته های رساله:

  چاپ کتاب بوسیله انتشارات وابسته به دانشگاهها و انجمن های علمی مصوب از محتوای رساله تا ۱۰ امتیاز

  چاپ کتاب بوسیله سایر انتشارات معتبر تا ۵ امتیاز

  تبصره۶ : مبنای امتیازدهی بخش ۴-۱ مستنداتی است که توسط متقاضی به همراه فرم درخواست شرکت در جشنواره ارسال می شوند.

  تبصره۷: سقف امتیازات در ماده ۴-۱ مبتنی بر مستندات ۳۰ امتیاز می باشد.

  • کسب رتبه در جشنواره های علمی پژوهشی( فارابی، دکتر کاردان )

  کسب رتبه اول تا سوم در جشنواره علمی پژوهشی فارابی، دکتر کاردان درارتباط با موضوع رساله به ترتیب ۱۰، ۶، ۴ امتیاز

   

شواهد غیر عینی

 • استحکام منطقی مباحث و مدلل بودن نتایج (نتیجه گیری براساس شواهد) تا ۸ امتیاز
 • استفاده از منابع معتبر و جدید تا ۳ امتیاز

تبصره۸ : مبنای امتیازدهی بخش ۴-۲ چکیده تفصیلی مبتنی بر فایل پیوست است که در اختیار هیات داوری قرار می گیرد.

تبصره۹: سقف امتیازات در ماده ۴-۲ مبتنی بر فرم داوری ۳۰ امتیاز می باشد.

تبصره۱۰: امتیازات مرحله اول براساس ۴۰ درصد امتیاز داوطلب از ماده ۴-۱و۶۰ درصد امتیاز داوطلب در ماده ۴-۲ محاسبه می گردد. سقف امتیاز مرحله اول ۳۰ امتیاز است.

 • عنوان رساله:

نوآوری در حوزه نظر یا عمل برنامه درسی در سطح ملی و بین المللی تا ۷ امتیاز

 • پوشش مناسب دادن به پیشینه نظری و پژوهشی تا ۵ امتیاز
 • متدولوژی پژوهش:

بکارگیری روش تحقیق نوآورانه متناسب با مساله پژوهشی تا ۷ امتیاز

ماده ۵: فرایند ارزیابی:

ارزیابی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به شرح ماده ۴ آیین نامه ۶ رساله انتخاب می شوند. در مرحله دوم منتخبین مرحله اول در جشنواره به ارایه شفاهی رساله خود پرداخته و توسط هیات داوری مورد ارزیابی قرار می گیرند تا سه رساله برتر انتخاب می شوند.

تبصره ۱۱- امتیاز لازم جهت ورود به مرحله دوم داوری کسب حداقل ۱۵ امتیاز است که رعایت نسبت ۴۰ به ۶۰ امتیازات کسب شده موضوع ماده ۴ آیین نامه الزامی است.

تبصره۱۲- امتیاز مرحله دوم داوری شامل ۶۰ درصد امتیاز مرحله اول و ۴۰ درصد امتیاز هیات داوری در مرحله دوم می باشد. سقف امتیاز مرحله دوم ۱۲ امتیاز است.

ماده ۶: ترکیب هیات داوران:

ماده ۶-۱: ترکیب هیات داوران مرحله اول:

هیات داوران این بخش برای ارزیابی متشکل است از دبیر علمی جشنواره ، ۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران  ۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای شهرستانها و دانشگاه ازاد اسلامی به انتخاب هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تبصره۱۳- اعضای هیات علمی انتخابی باید حداقل دارای رتبه علمی استادیار در رشته مطالعات برنامه درسی باشند

تبصره ۱۴- اعضای هیات علمی انتخابی باید از دانشگاههای برگرار کننده دوره های دکتری باشند

ماده ۶-۲: ترکیب هیات داوران مرحله دوم:

هیات داوران این مرحله متشکل است از دبیر علمی جشنواره،  ۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران ۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای شهرستانها و دانشگاه ازاد به انتخاب هیات مدیره انجمن

تبصره۱۵- اعضای هیات علمی انتخابی باید دارای رتبه علمی دانشیاری و استادی در رشته مطالعات برنامه درسی باشند

تبصره ۱۶– اعضای هیات علمی انتخابی باید از دانشگاههای برگرار کننده دوره های دکتری باشند

تبصره۱۷- در صورتی که منتخب ارایه کننده دانش آموخته یکی از داوران مرحله دوم باشند داور در این مورد حق رای ندارد.

ماده ۷: انواع تقدیر:

– ۱ رساله برتر

رساله ای که بیشترین امتیاز را از مرحله دوم داوری کسب نماید به عنوان رساله برتر انتخاب شده و از دانشجو و استاد/ اساتید راهنما تقدیر میشود.

تبصره۱۸- در هر جشنواره ۳ رساله انتخاب می شوند که به ترتیب حایز رتبه های اول تا سوم می شوند

– ۲ رساله شایسته تقدیر

رساله هایی که به مرحله دوم را ه می یابند به عنوان رساله های شایسته تقدیر انتخاب میشوند و از دانشجویانو استاد/ اساتید راهنما تقدیر میشود.

ماده ۷: انواع تقدیر:

جشنواره انتخاب رساله دکتری برتر به صورت دو سالانه در ۱۱مهر ماه هر سال که مصادف با سالروز تصویب دوره دکتری رشته در شورای عالی برنامه ریزی است  به صورت مستقل از همایشهای انجمن در تهران برگزار می گردد.

این آیین نامه مشتمل بر ۸ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ………………………… به تصویب هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی رسید.