هیات مدیره هفتمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره هفتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۴

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

h.ali.tmu@gmail.com

آقای دکترعلی حسینی خواه

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

amanitehrani@yahoo.com

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

safaeimovahed@gmail.com

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضوعلی البدل

Ayati.m@gmail.com

آقای دکتر محسن آیتی

دانشیار دانشگاه

بازرس علی البدل

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل