هیات مدیره ششمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره ششمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۰

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام  دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

KHOSRAVI.EDU@Gmail.com

آقای دکتر علی اکبر خسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

N_mosaPOUR@YAHOO.COM

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

Javadipour@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

بازرس اصلی

H_ghasempur@yahoo.com

آقای دکتر حسین قاسم پور مقدم

عضوعلی البدل