هیات مدیره هشتمین دوره

اعضا هیات مدیره هشتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۷

رئیس هیات مدیره

Javadipour@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

نائب رئیس هیات مدیره

Ghaderi2006@gmail.com

آقای دکتر مصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

Sadeghi.edu@gmail.com

آقای دکتر علیرضا صادقی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

s_s_movahed@yahoo.com

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

خزانه دار

z_niknam@yahoo.com

خانم دکتر زهرا نیک نام

استادیار دانشگاه خوارزمی

عضوعلی البدل

amanitehrani@yahoo.com

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

عضوعلی البدل

rmarzoghi@ yahoo.com

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

بازرس اصلی

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس علی البدل

mazaherih@hotmail.com

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش