هیات مدیره هشتمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره هشتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۷

Javadipour@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

رئیس هیات مدیره

Ghaderi2006@gmail.com

آقای دکترمصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

Sadeghi.edu@gmail.com

آقای دکتر علیرضا صادقی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

safaeimovahed@gmail.com

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضو اصلی هیات مدیره

Z_niknam@yahoo.com

خانم دکتر زهرا نیک نام

استاد دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

amanitehrani@yahoo.com

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

rmarzoghi@yahoo.com

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

عضوعلی البدل

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس اصلی

mazaherih@hotmail.com

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور رئیس مطالعات آموزش و پرورش

بازرس علی البدل