هیات مدیره پنجمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره پنجمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

asarealireza@yahoo.com

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

رئیس هیات مدیره

KHOSRAVI.EDU@Gmail.com

آقای دکتر علی اکبرخسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

نائب رئیس هیات مدیره

p.samadi2013@yahoo.com

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

خزانه دار