اساسنامه انجمن

اساسنامه انجممن مطالعات برنامه ریزی درسی

فصل اول  کلیات و اهداف

ماده۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ برنامه ریزی درسی در سطح کشور انجمن برنامه ریزی درسی ایران که از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکلی می گردد.

ماده ۲- انجمن، موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۳- مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ وزارت آموزش و پرورش می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد.

ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم – وظایف و فعالیت ها:

ماده ۵- به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم برنامه ریزی درسی و آموزشی سروکار دارند.

۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

۵-۵- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت

ماده ۶- انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۶- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی و رشته        های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

۲-۶- عضویت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

الف- کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند        ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های برنامه ریزی درسی و آموزشی به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های برنامه ریزی درسی و آموزشی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند با انجمن همکاری کنند.

تبصره ۱- افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌باشند با تصویب هیات مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲- اعضای مؤسساتی که به مشابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷- هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸- عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۸- استعفای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره- تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹- ارکان اصلی عبارتند از :

الف- مجمع عمومی        ب- هیات مدیره        ج- بازرسان

الف- مجمع عمومی

ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

۲-۱۰- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲- یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر این که هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳- در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱- وظایف مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده:

۱-۱۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن

۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۶-۱۱- عزل هیات مدیره و بازرس

۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن

۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره ۱- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره ۲- اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

تبصره ۴- مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در موارد بندهای ۵-۱۱و ۶-۱۱و۷-۱۱تشکیل می‌شوند.

ب- هیات مدیره

ماده ۱۲- هیات مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر ۲ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نمایند.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره و یا قائم مقام او معتبر است.

۵-۱۲- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

۶-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۷-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره، ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

۱۱-۱۲- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نمایند.

تبصره- هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳- هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.

۵-۱۳- تهیه و گزارش سالانه و تنظیم‌ تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی یا حق تعیین وکیلی و حق وکیل غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرح ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ج- بازرس

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نمایند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم- گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶- انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند.

  • گروههای تخصصی
  • کمیته آموزش و پژوهش
  • کمیته انتشارات
  • کمیته آمار و اطلاعات
  • کمیته پذیرش و روابط عمومی
  • کمیته گردهمایی‌های علمی

۱-۱۶- تهیه و تصویب آئین نامه تشکیل گروه ها و کمیته هل با انجمن است.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضویت اعضا

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات اموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود.

ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده ۲۰- هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه، مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن با نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴- در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی پنج نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها، ادای دین و وصول مطالبات با تأیید مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ی ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزرات آموزش و پرورش، اموال و املاک انجمن را به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی عام المنفعه ی داخل کشور و ترجیحاً یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی واگذار نماید.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده ، ۵۴زیر ماده و ۱۵ تبصره، در جلسه ۱۸/۴/۱۳۷۸ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.