هیات مدیره اولین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره اولین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۷۸

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره