گروه های مطالعاتی دارای علائق ویژه

آیین نامه گروههای مطالعا‌تی دارای علائق ویژه

ماده ۱: تعریف 

گروههای مطالعاتی دارای علائق ویژه  ( SIG) به گروههایی اطلاق می شود که مایلند فعالیت های علمی و مطالعاتی خود را در انجمن مطالعات برنا مه درسی ایران به یک عرصه خاص در حوزه مطالعات برنا مه درسی (تاریخ برنامه درسی، روش شناسی پژوهش در برنامه درسی، برنامه درسی علوم، برنامه درسی ریاضی و برنامه درسی ابتدایی و…) معطوف نمایند .

ماده ۲: هدف

الف : فراهم کردن بستر توجه ویژه به حوزه های تخصصی در قلمرو مطالعات برنا مه درسی

ب :  فراهم کردن امکان بسط و توسعه دامنه مشارکت کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران دارای گرایش های تخصصی و علائق مطالعاتی گوناگون با انجمن

ج : شمولیت بخشیدن به فعالیت های علمی و حرفه‌ای انجمن

ماده ۳ شرایط تشکیل 

الف : ارائه طرح با ویژگیهای ذیل :

 اهداف، ضرورت ، دامنه فعالیت ها ، معرفی اعضا اصلی گروه ( حداقل ۵ نفر با تخصص یا علائق مطالعاتی مربوطه)، برنا مه و بودجه سالیانه، انتظارات از انجمن

ب : تصویب طرح توسط کمیسیون توسعه گروههای مطالعاتی دارای علائق ویژه                  

ج : تصویب طرح توسط هیئت مدیره انجمن

ماده ۴-   کمیسیون توسعه گروههای مطالعاتی دارای علائق ویژه مسؤلیت نظارت بر عملکرد گروه وارا ئه گزارش های فصلی بر هیئت مدیره انجمن را بر عهده دارد .

تبصره : کمیسیون می تواند مسؤلیت نظارتی خود را در استانها به واحدهای استانی انجمن واگذار نماید .

ماده ۵- هیئت مدیره انجمن در پایان هر دوره یکساله و بر مبنای گزارش مکتوب کمیسیون درباره ادامه فعالیت هر یک از گروههای مطالعاتی دارای علائق ویژه تصمیم گیری می نماید .

این آیین نامه در ۵ ماده ودر یک تبصره در تاریخ  ۴/۲/۸۵   به تصویب هیئت مدیره رسید .