فونت سفارشی

[qodef_custom_font font_family=”irannsans” font_size=”24″ line_height=”34″ font_weight=”600″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”فونت و اندازه سفارشی” color=”#949494″]
[qodef_custom_font font_family=”joomyekan” font_size=”48″ line_height=”60″ font_weight=”700″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”+600 فونت گوگل” color=”#b2dd4c”]
[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”42″ line_height=”50″ font_style=”italic” font_weight=”300″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”سفارشی کردن اسان” color=”#e5e5e5″]
[qodef_custom_font font_family=”joomyekan” font_size=”16″ line_height=”18″ font_weight=”700″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” color=”#373737″]
[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”30″ line_height=”33″ font_weight=”300″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”فونت و اندازه سفارشی” color=”#373737″]
[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”17″ line_height=”18″ font_weight=”300″ letter_spacing=”0″ text_transform=”Capitalize” content_custom_font=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” color=”#373737″]