هیات مدیره دومین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره دومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۲

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

Attaran_m@yahoo.com

آقای دکتر محمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

fhhashemi@yahoo.com

خانم دکتر فریده هاشمیان نژاد

دانشیار دانشگاه

عضو اصلی هیات مدیره

Aliasgari2002@gmail.com

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

Kouroshfathi2@gmail.com

آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضوعلی البدل

asarealireza@yahoo.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

عضوعلی البدل

Ghaderi2006@gmail.com

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

بازرس اصلی

آقای دکترحمیدرضا حمیدی مدنی

بازرس علی البدل