هیات مدیره سومین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره سومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۴

Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

Attaran_m@yahoo.com

  آقای دکترمحمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

نائب رئیس هیات مدیره

Kouroshfathi2@gmail.com

  آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

Arefi6@gmail.com

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

Arefi6@gmail.com

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

mbeigi@ut.ac.ir

آقای دکترمحمد علی میرزا بیگی

دانشیار دانشگاه تهران

خزانه دار

Ja_yazdany@yahoo.com

آقای دکتر جواد یزدانی

بازنشسته آموزش و پرورش

عضوعلی البدل

Aghazadeh.moharram@gmail.com

آقای دکتر محرم آقازاده

عضوعلی البدل