برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks

برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب: “Teaching to Transgress by bell hooks “ جزییات برگزاری برنامه یک ماهه جمع‌خوانی این کتاب توسط گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، این برنامه با مدیریت و همراهی دکتر زهرا نیک نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی […]

ادامه

برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks

گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks توسط گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این برنامه با مدیریت […]

ادامه

رسالت ما فهم، توسعه و ترویج فرهنگ و طراحی، تدوین و عمل برنامه درسی است

مدیر سیگ برنامه درسی و فرهنگ: رسالت ما فهم، توسعه و ترویج فرهنگ و طراحی، تدوین و عمل برنامه درسی است مدیر سیگ برنامه درسی و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای من رسالت و هدف سیگ «برنامه درسی و فرهنگ» فهم، توسعه و ترویج فرهنگ به مثابه رویکردی به پژوهش و […]

ادامه

برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، وارد چهارمین سال حیات خود شد.

چهاردهمین سخنرانی گروه برنامه درسی و فرهنگ، از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، در ادامه فعالیتهای خود در سه سال گذشته با سخنرانی آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده، عضو هیئت علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور برگزار می شود. آقای دکتر ابراهیم زاده در این نشست تجربه بیش […]

ادامه