رسالت ما فهم، توسعه و ترویج فرهنگ و طراحی، تدوین و عمل برنامه درسی است

مدیر سیگ برنامه درسی و فرهنگ: رسالت ما فهم، توسعه و ترویج فرهنگ و طراحی، تدوین و عمل برنامه درسی است مدیر سیگ برنامه درسی و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای من رسالت و هدف سیگ «برنامه درسی و فرهنگ» فهم، توسعه و ترویج فرهنگ به مثابه رویکردی به پژوهش و […]

ادامه

برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، وارد چهارمین سال حیات خود شد.

چهاردهمین سخنرانی گروه برنامه درسی و فرهنگ، از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، در ادامه فعالیتهای خود در سه سال گذشته با سخنرانی آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده، عضو هیئت علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور برگزار می شود. آقای دکتر ابراهیم زاده در این نشست تجربه بیش […]

ادامه