برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، وارد چهارمین سال حیات خود شد.

رویدادها کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه برنامه درسی و فرهنگ گروه های مطالعاتی نشست ها

چهاردهمین سخنرانی گروه برنامه درسی و فرهنگ، از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی، در ادامه فعالیتهای خود در سه سال گذشته با سخنرانی آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده، عضو هیئت علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور برگزار می شود. آقای دکتر ابراهیم زاده در این نشست تجربه بیش از سی سال فعالیت های دانشگاهی خود  را و با تمرکز بر آموزش از دور برای ما روایت خواهند کرد.

 شرکت در این نشست برای کلیه علاقمندان آزاد است. 

زمان: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸، از ساعت سه و نیم تا پنج و نیم 

مکان: تهران، ساختمان سمیه دانشگاه خوارزمی، طبقه هشتم، اتاق مدیران گروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.