متخصص برنامه درسی کیست؟!

کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه های مطالعاتی گروه هویت کاوی برنامه درسی

گروه “هویت کاوی برنامه درسی” انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری “گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران” نشست تخصصی “متخصص برنامه درسی کیست؟” را با دبیری دکتر حسین چهارباشلو برگزار می کند. در این نشست دکتر غلامرضا یادگارزاده، دکتر مرضیه دهقانی و دکتر مصطفی قادری به عنوان اعضا پنل به طرح دیدگاه های خویش درباره نقش ها و مسئولیت های متخصص برنامه درسی خواهندپرداخت.


رویداد مذکور سه شنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، طبقه دوم، اطاق ۲۳۳ برگزار خواهدشد.

۱ پاسخ در “متخصص برنامه درسی کیست؟!

دیدگاه ها بسته شد است