بررسی آخرین وضعیت همایش هفدهم و عملکرد گروهای مطالعاتی در نشست هیات مدیره

رویدادها کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه های مطالعاتی همایش های گذشته

نشست هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در هفته گذشته به بررسی آخرین وضعیت همایش هفدهم و عملکرد گروه های مطالعاتی اختصاص داشت. در بخش اول نشست که با حضور دکتر مرضیه دهقانی برگزارشد، انتخاب سخنرانان کلیدی همایش، کارگاه های آموزشی، و سایر برنامه های همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش بینی بینی می شود که برنامه امسال تنوع فراوانی از حیث کارگاه های آموزشی، ارائه تجربیات برتر، سخنرانان کلیدی، … داشته باشد.


در بخش دوم نشست، روسای برخی گروه های مطالعاتی به تشریح عملکرد گروه ها در سال نود و هشت پرداختند. رئیس انجمن نیز ضمن تشکر از عملکرد آنها خواستار تحرک بیشتر گروه ها به منظور جلب مخاطبین رشته مطالعات برنامه درسی و رفع نیازهای تخصصی ایشان شد.