تاریخ دانشگاه در ایران بازخوانی می شود!

رویدادها نشست ها

نشست «بازخوانی تاریخ دانشگاه ایرانی»، ۲۵آذر۱۳۹۸، با حضور دکتر خسرو باقری و دکتر شهین ایروانی در دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

دکتر محمدحسین بادامچی، در این نشست، کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» را بازخوانی و تحلیل خواهد کرد. نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن اثر دیوید مناشری است و با ترجمۀ محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح از سوی نشر سینا منتشر شده است.

مناشری، آموزش جدید را اهرم اصلی، موتور محرک و مهم‌ترین ابزار مدرنیزاسیون ایران می‌داند. از این رو، وی کوشیده است بسط گام‌به‌گام آموزش جدید در نظام اجتماعی سنتی ایران را از سال ۱۸۱۱، تا پایان سلطنت پهلوی و سپس در دهه اول جمهوری اسلامی به تصویر کشد و نقش ویژهٔ نظام آموزشی را در تغییر تدریجی نظام ایران قدیم و ظهور ایران مدرن از طریق تربیت طبقهٔ نخبگان جدید تبیین کند.

ضمنا به علت دریافت بازخورد، عنوان سمینار از سقوط دانشگاه ایرانی در تاریخ به بازخوانی تاریخ دانشگاه ایرانی تغییر کرد.