دومین کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نشست ها

 

 کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

 

 

برگزار کننده گان

·         انجمن مطالعات برنامه درسی

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )

 

محل برگزاری:

اصفهان -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )

آبان ماه ۱۳۹۳

پایگاه اینترنتی

http://journals.khuisf.ac.ir/icqhec/

هدف کلی

ایجاد بستری مناسب جهت تبادل نظرو تعامل حرفه ای متخصصان برنامه درسی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی، انتقال یافته ها و اشاعه نتایج پژوهشهای نظری و کاربردی در زمینه ی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی

محورهای همایش

۱٫       .مبانی فلسفی و کیفیت دربرنامه درسی  آموزش عالی

۲٫       مفاهیم، مدلها و رویکردهای کیفیت دربرنامه درسی  آموزش عالی

۳٫       برنامه ریزی استراتژیک و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۴٫       چشم انداز برنامه های توسعه جمهوری اسلامی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۵٫       توسعه فرهنگی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۶٫       اخلاق،معنویت و ارزشهای دینی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۷٫       بازار کار و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۸٫       هیئت علمی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی: جذب، توانمندسازی و ارزشیابی

۹٫       ساختار و کیفیت در نظام های برنامه درسی آموزش عالی

۱۰٫   استاندارسازی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۱۱٫   الگوهای طراحی و کیفیت برنامه درسی

۱۲٫   تغییر برنامه های درسی و کیفیت در آموزش عالی

۱۳٫   تدریس و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۱۴٫   کتاب درسی دانشگاهی و کیفیت در نظام آموزش عالی

۱۵٫   سنجش و ارزشیابی دربرنامه درسی  آموزش عالی: ساختار، قوانین و اعتباربخشی

۱۶٫   آموزش پژوهش و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

۱۷٫   پژوهش و توسعه کیفیت در برنامه های درسی  آموزش عالی(R& D  )

۱۸٫   فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۱۹٫   مطالعات تطبیقی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

۲۰٫   کیفیت در برنامه درسی تربیت معلم

۲۱٫   بین المللی سازی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

 

رئیس شورای سیاستگذاری

دکتر احمد علی فروعی ابری

دبیر علمی کنفرانس

دکتر کورش فتحی واجارگاه

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر نرگس کشتی آرای

اعضای کمیته علمی (به ترتیب الفبا) :

دکتر حمید رضا آراسته(دانشگاه خوارزمی)

دکتر آهنچیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بازرگان(دانشگاه تهران- مرکز ارزیابی کیفیت)

دکتر طاهره چنگیز (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر داوود حسینی نسب ( دانشگاه تبریز )

دکتر سرکار آرانی. دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر زهره سعادتمند(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر علی اکبر خسروی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز)

دکتر محبوبه عارفی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علیرضا عصاره( دانشگاه شهید رجایی)

دکترمحمد عطاران(دانشگاه خوارزمی)

دکتر ابراهیم صالحی عمران  (دانشگاه ساری)

دکتر عباس صدری. آیسسکو

دکتر اسکندر فتحی آذر. دانشگاه تبریز

دکتر کورش فتحی واجارگاه (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مسعود فراستخواه. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر حسین فروتن. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر احمدعلی فروغی ابری(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر نرگس کشتی آرای(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر هاشم گلستانی(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر نعمت اله موسی پور (پژوهشکده مطالعات )

دکتر محمود مهر محمدی (دانشگاه تربیت مدرس )

دکتر یداله مهر علیزاده (دانشگاه  چمران اهواز)

دکتر ابراهیم میر شاه جعفری (دانشگاه اصفهان)

دکتر رحمت اله مرزوقی (دانشگاه شیراز )

دکتر حسن ملکی (دانشگاه علامه طباطبایی )

دکتر رضا محمدی( سازمان سنجش- مرکز علم سنجی وزارت علوم تحقیقات فن آوری)

دکتر علی میرزا بیگی. انشگاه تهران

دکتر لطفعلی عابدی دانشگاه امام حسین

دکتر رضا نوروز زاده ( مؤسسه پژوهش )

دکتر مژده وزیری ( دانشگاه الزهرا )

دکتر محمد حسین یارمحمدیان(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر شهرام یزدانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترعلیرضا یوسفی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 

سازمانها و انجمنهای همکار:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی

وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش عالی

دفتر نمایندگی یونسکو در ایران

اتحادیه بین المللی دانشگاههای جهان اسلام

کمیسیون ملی آیسسکو در ایران

استانداری اصفهان

شهرداری اصفهان

انجمن آموزش عالی ایران

انجمن ایرانی آموزش پزشکی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم تحقیقات فن آوری

مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه فرهنگیان

 

تاریخهای مهم:

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالات

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۳

 

زمان اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات

 

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات (متن کامل)

۱۵ تیر  1393

آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه

۳۰ تیر ۱۳۹۳

 

زمان برگزاری

 

۳۰ مهر و ۱ آبان۱۳۹۳