اهم فعالیت های دکتر سید بهنام علوی مقدم

سال سوم، شماره چهاردهم


 
مقالات:
– جمله های سببی و دومتممی از منظر نظریه حاکمیت و مرجع گزینی ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان ،۱۳۸۸٫
– میزان یادگیری و گسترش واژه های اشتقاقی در کودکان دو زبانه و ارتباط آن با رده شناسی زبان، فصل نامه علمی پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
– داشتیم می گفتیم،داشتید می گفتید(نگاهی به گروه قیدی و گروه فعلی در کتاب های بخوانیم و بنویسیم)،رشد آموزش ابتدایی،ش ۱۰۱،۱۳۸۸٫
– نقش زبان و ادب فارسی در هویت فرهنگی،حافظ،ش ۶۲، ۱۳۸۸٫
– همه چیز درباره جمله،رشد آموزش ابتدایی،شماره ۵،پی در پی ۱۰۶،۱۳۸۸٫
– شیوه های ارزش یابی کتاب های فارسی تازه تالیف،رشد آموزش راهنمایی تحصیلی، شماره ۸ ، شماره پی در پی ۸۲، ۱۳۸۹
کتاب ها:
– دستور زبان فارسی بر پایه زبان شناسی،۱۳۸۸،انتشارات لوح زرین
– دستور توصیفی زبان فارسی،۱۳۸۸،انتشارات شورا
همایش ها و کارگاه ها:
– همایش دبیران ادبیات دوره متوسطه،منطقه ۴ تهران،۱۳۸۸
– کارگاه آموزش دبیران زبان و ادبیات فارسی،بوشهر،۱۳۸۸
– همایش دبیران ادبیات دوره متوسطه ، منطقه ۱ تهران،۱۳۸۸
– همایش دبیران ادبیات دوره راهنمایی،ناحیه ۱ کرج،۱۳۸۸

۹ پاسخ در “اهم فعالیت های دکتر سید بهنام علوی مقدم

 1. استاد خوب کسی نیست که فقط بلد باشد درسش را بدهد و برود
  بلکه باید علاوه براینکه مدرس خوبی هست، مربی خوبی هم باشد
  و بتواند به شاگردانش
  شناخت
  عشق
  استقامت
  پشتکار و هماهنگی
  را بیاموزد. “عین _صاد”
  استاد و مربی گرانقدر روزتون مبارک ??

 2. مومن وقتی در محیطی قرار گرفت
  یا رشد می کند
  یا رشد می دهد
  یا هجرت می کند
  ازبیانات مرحوم استاد صفایی حائری( عین- صاد)

 3. معلم حقیقی شهید مطهری است که تمام عمر خودرا صرف تربیت و تعلیم نسل های آینده ی زمان خودکرد و نتیجه گرفت نه مثل بعضی افراد ریاکار که عنوان معلمی را فقط یدک می کشند.

دیدگاه ها بسته شد است