کارگاه های آموزشی

سال سوم، شماره چهاردهم


 
۱- تدریس در دوره تربیت مدرسی زبان فارسی دوره راهنمایی – تابستان ۸۸ – تهران و مشهد
۲- مسئول گروه تالیف کتاب های درسی و راهنمای معلم زبان فارسی دری افغانستان- تابستان ۸۸
۳- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درمنطقه ۸ تهران آبان ۸۸
۴- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درناحیه ۴ اهواز- آذر و دی ۸۸
۵- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درگتوند خوزستان- آذر ۸۸
۶- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن درهندیجان خوزستان دی ۸۸
۷- برگزاری کارگاه آموزشی تالیف کتاب درسی در وزارت معارف تاجیکستان- دی ۸۸
۸- نظارت برتالیف کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی – دی ۸۸
۹- برگزاری کارگاه آموزشی سواد خواندن دربندرترکمن و رامیان گرگان – بهمن۸۸
۱۰- مشارکت در تالیف کتاب های درسی ایران:
الف ) زبان فارسی اول راهنمایی
ب) زبان فارسی دوم راهنمایی
پ) زبان فارسی سوم راهنمایی
۱۱- مشارکت در تالیف کتاب های دانشگاهی:
الف) ادبیات کودکان و نوجوانان ؛ انتشارات آیندگان ،چاپ چهارم ۱۳۸۸
ب) دستور توصیفی زبان فارسی ، نشر شورا، چاپ اول ۱۳۸۸
پ)راهبردهای نوین یاددهی ویادگیری ، انتشارات فرتاب ، چاپ دوم ۱۳۸۹