گزارش سفر علمی- آموزشی تاجیکستان

سال سوم، شماره چهاردهم


 
مقصد: کشورتاجیکستان ،شهر دوشنبه
هدف: برگزاری کارگاه تالیف کتاب درسی و بررسی متون تولیدی صنف های ۸،۹،۱۰ و ۱۱ وزارت معارف تاجیکستان و آماده سازی آن ها برای چاپ درایران.
همراهان: آقای دکترحسین قاسم پورمقدم و فریدون اکبری
مدت اقامت : از روز شنبه ۲۶/۱۰/۸۸ تا روز سه شنبه ۶/۱۱/۸۸
روزشمار سفر :
شنبه :۲۶/۱۰
پروازازتهران درساعت ۳۰: ۱۰ و ورود به شهردوشنبه درساعت ۱۳ ودیداربا میزبانان تاجیکی و ایرانی درساعت ۳۰ : ۱۴
یک شنبه : ۲۷/۱۰
تشکیل جلسه با حضور مولّفان وکارشناسان دوکشور، معارفه و تبیین مبانی برنامه ی درسی تاجیکستان.این جلسه از ساعت ۴۵/۸ تا ساعت ۱۳و۴۰ دقیقه ادامه داشت.
محتوای نشست باکارشناسان وزارت معارف:
دراین گفت وگو که حدود دو ونیم ساعت به درازا کشید دو طرف برسر تداوم وگسترش همکاری های دوجانبه ی فرهنگی در حوزه ی چاپ کتاب ها ،آموزش الفبای نیاکان، آموزش تربیت نیروی انسانی و مبادلات علمی فرهنگی در رده ی استادان ، مولّفان، کارشناسان، دبیران و دانش آموزان بحث و تبادل نظرکردند. علاوه براین کارشناسان هردوکشور درباره ی فرایند برنامه ریزی درسی وتالیف وبه چاپ سپاری کتاب های درسی گفت وگو کردند. نکته مهم این است که دست اندرکاران وزارت معارف تاجیکستان نسبت به نوشدن امورآموزشی وطراحی برنامه های درسی به ویژه برنامه درسی ادبیات تاجیکی به خط فارسی ابراز علاقه و اظهارنیازنمودند.
دو شنبه: ۲۸/۱۰
صبح ، بررسی چهارچوب و عناصر برنامه ی درسی تاجیکستان ازساعت ۹ تا ۱۳
عصر، ملاقات با وزیر معارف جناب عبدالجبار رحمان اوف به همراه مسئول فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان آقای شیرخانی ازساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰
موضوع و محورگفت و گو با وزیر معارف :
دراین جلسه ابتدا وزیرمعارف تاجیکستان حضور هیت ایرانی را خوش آمد گفت و درباره ی چاپ کتاب نظریه ی اسطوره پردازی به نشان سپاس از زحمات دوستان ایرانی وچاپ سریع ومقبول آن قدردانی کرد. آن گاه تلاش های ایران درزمینه ی چاپ کتاب های درسی وهمکاری درزمینه ی گسترش تعامل فرهنگی الفبای نیاگان را ستود. درپایان ایشان بر عملی شدن دو موضوع زیرتاکید نمود:
۱- پیگیری هرچه سریع تراحداث مجتمع بین المللی آموزش زبان فارسی ازسوی سفارت جمهوری اسلامی ایران
۲- پیگیری موضوع استقرارنمایندگی صنایع آموزشی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر دوشنبه .
سپس از آقای اکبری دعوت کرد تا سخن بگوید. ایشان ضمن تشکر از ابراز محبت جناب رحمان اوف گفت : موضوع ومحور سفر ما بردو چیز استوار است ؛
الف – همکاری و تلاش در آماده سازی و به چاپ رسانی کتاب های چهارصنف ۸ ،۹ ،۱۰ ،۱۱٫
ب) برگزاری دوره ی آموزشی کارگاه تالیف کتاب های درسی به الفبای نیاگان ،با هدف انتقال اندوخته های علمی وآموزشی .
سه شنبه :۲۹/۱۰
برگزاری کارگاه عمومی تالیف کتاب درسی با حضورمولّفان رشته های مختلف درسی تاجیکی( گروه نخست) ازساعت ۹ تا ۱۴ و نشست مشترک با مولفان ادبیات صنف ۸ تا ۱۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
موضوع و محتوای کارگاه های تالیف :
کارگاه ها دردوبخش نظری وعملی ارایه می شد.دربخش نظری ابتدا آقای اکبری مبانی کلّی وچهارچوب وعناصر ساختاری را بیان می نمود وسپس آقای دکترقاسم پوربه تشریح چگونگی تالیف کتاب های درسی وبخش های مختلف آن می پرداخت.
در پی آن مولفان تاجیک خود دست به تولید نمونه واصلاح نسخه های قبلی خویش می پرداختند.
چهارشنبه :۳۰/۱۰
برگزاری کارگاه عمومی تالیف کتاب درسی با حضورمولّفان رشته های گوناگون درسی تاجیکی( گروه دوم) ازساعت ۹ تا ۱۴ و نشست مشترک با مولفان ادبیات صنف ۸ و۱۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۷٫
ملاقات با آقای دکترعلی اصغر شعردوست سفیرمحترم جمهوری اسلامی ایران ازساعت ۲۰/۱۹ تا ساعت ۱۰/۲۱ دقیقه ی شب.
موضوع ومحتوای نشست با سفیرمحترم :
دراین جلسه ابتدا دکترشعردوست درباره ی سابقه ی فعالیت های ایران درزمینه روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان صحبت کردند سپس اشاره ی مستقیمی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اشاعه ی فرهنگ و ادب ایران اسلامی ازطریق زبان و خط فارسی داشتند. ایشان درباره ی چگونگی تامین اعتبارات لازم درزمینه ی حمایت ازطرح به چاپ سپاری کتاب های درسی ادبیات فارسی تاجیکی به خط فارسی ایرانی نیز اشا ره نمودند. درخاتمه آمادگی وحمایت خود را ازطرح دوره آموزشی نیروی انسانی تاجیکستان به زبان و خط فارسی اعلام کردند وگروه اعزامی حاضردرجلسه خواستند تا نسبت به تهیه و ارئه ی طرح اقدام نمایند.
سپس آقای اکبری ضمن سپاس گزاری از سفیر محترم نسبت به تلاش های ایشان دراجرایی شدن همکاری های فرهنگی وادبی بین ایران و تاجیکستان؛ گزارشی ازجلسه کارشناسان ایرانی با وزیرمعارف تاجیکستان ارائه دادند وآمادگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران را درزمینه همکاری درطرح چاپ کتاب های درسی تاجیکستان ، تالیف کتاب های درسی به خط فارسی و آموزش نیروی انسانی متخصص درزمینه یاددهی- یادگیری زبان و خط اعلام کردند. درخاتمه آقای دکتر قاسم پور درزمینه ی سوابق و تجارب گروه زبان و ادب فارسی دفتربرنامه ریزی و تالیف ایران در زمینه ی آموزش زبان فارسی در آیسسکو و افغانستان سخن گفتند و به تبیین وتشریح تالیف کتاب های ویژه آموزش زبان فارسی به ایرانیان وغیرایرانیان خارج از کشورپرداختند .
درپایان جلسه آقای سفیرضمن تشویق گروه ایرانی به تداوم همکاری وحمایت ازطرح های علمی آموزشی یاد شده ؛ ازآنان خواستند تا نمونه هایی ازکارهای انجام یافته را در اختیارایشان قرار دهند.
پنج شنبه :۱ /۱۱
نشست مشترک با مولفان ادبیات صنف های ۹ و۱۰ وتصمیم گیری درباره بازنگری،اصلاح و تولید ساختارجدید و بازبینی محتوای کتاب درسی بر پایه ی مطالب ارائه شده در کارگاه تالیف ازساعت ۹ تا ۱۱٫
موضوع نشست با مولّفان :
نشست با مولّفان در دو گروه انجام گرفت.نخست جلسه ی عمومی باحضورهمه ی مولّفان کتاب های مختلف درسی و سپس نشست اختصاصی با مولّفان کتاب های ادبیات فارسی تاجیکی از صنف یکم تا صنف یازدهم. دراین جلسات نیزموضوع های تخصّصی و مهمّی درباره ی اهداف ، اصول ، رویکردها وچگونگی سازمان دهی محتوا مباحثی مطرح گردید که برای شنوندگان، تازه و جالب بوده ،بسیار با استقبال مواجه شده است.
بازدید از مدرسه ایران درشهر دوشنبه و نشست با مدیر و معلمان ایرانی حاضر در مدرسه ازساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰
محور بازدید ازمجتمع آموزشی امام جعفرصادق(ع) در دوشنبه :
این بازدید با هدف اگاهی از وضع آموزشی و پی گیری جریان آموزش وفرایند یاددهی یادگیری درس زبان وادبیات فارسی از پایه ی اوّل دبستان تا پیش دانشگاهی انجام گرفته که خوش بختانه دیدارهمکاران و گفت وگو با آنان بیانگر طراوت و شادابی در فضای آموزش و یادگیری بوده است. یادآور می شویم این مجتمع حدود ۳۲۵ دانش آموز و ۱۸ کارمند آموزشی اداری دارد.
جمعه : ۲/۱۱
صبح، بررسی نمونه ی اولیه ی تولید شده ساختارومحتوای صنف ۸ ازساعت ۱۰ تا ۱۳٫
عصر، بازدید از منطقه ی دیدنی و ییلاقی ورزاو به میزبانی وزارت معارف با حضور مولفان شرکت کننده در کارگاه تالیف کتاب درسی از ساعت ۱۶ تا ۱۸٫
شنبه :۳/۱۱
مطالعه، بررسی واصلاح نمونه ها ی بازبینی شده مولفان تاجیکی صنف های ۸ و۱۰ توسط کارشناسان ایرانی وارایه ی پیشنهاد ها ی تازه برای بازبینی مجددواصلاح نهایی.
تدوین “طرح آموزش نیروی انسانی وزارت معارف تاجیکستان در زمینه ی روش های نوین تدریس ” و ارائه ی آن به سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جهت مطالعه و اعلام نظروصدوردستور مقتضی .
یک شنبه : ۴/۱۱
مطالعه ، بررسی واصلاح نمونه ها ی بازبینی شده تاجیکی صنف های ۹ و ۱۱ توسط کارشناسان ایرانی و ارایه ی پیشنهاد ها ی تازه برای اصلاح نهایی.
تحویل دو نسخه ی نهایی صنف های ۸ و ۱۰ به آقای محمودخان شایف رییس مرکزآماده سازی کتاب های درسی تاجیکستان.
دوشنبه :۵/۱۱
تحویل دو نسخه ی نهایی صنف های ۱۰و ۱۱ به آقای محمودخان شایف رییس مرکزآماده سازی کتاب های درسی تاجیکستان.
دریافت نمونه های اصلاحی پایانی ازآقای محمودخان، تدوین بیانیه ی همکاری وتعامل دوکشور درقلمرو کتاب های درسی، با تاکید بر تداوم آن.
سه شنبه : ۶/۱۱
بازگشت از شهر دوشنبه درساعت ۶:۳۰ و ورود به تهران درساعت ۹