اعضای کنونی هیات مدیره

معرفی اعضای فعلی هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

رئیس هیات مدیره

m.karami@um.ac.ir

آقای دکتر مرتضی کرمی

استاد مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

نائب رئیس هیات مدیره

keshtiaray@gmail.com

خانم دکتر نرگس کشتی آرای

دانشیار بازنشسته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

Mehrmohammadimahmoud@gmail.com

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد بازنشسته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس

عضو اصلی هیات مدیره

jaskazmoon@gmail

آقای دکتر محمد جمالدینی

معلم و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک

خزانه دار

z_niknam@yahoo.com

خانم دکتر زهرا نیک نام

استادیار دانشگاه خوارزمی

عضوعلی البدل

alireza.araghieh@gmail.com

آقای دکتر علیرضا عراقیه

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

عضوعلی البدل

Farzadnia2009@gmail.com

خانم دکتر فرزانه فرزاد نیا

مدرس مشاور در صنعت
مدیرعامل موسسه اماج فرا توسعه نگر

بازرس اصلی

Leia.khazaei@yahoo.com

خانم دکتر لیلا خزائی

فرهنگی

بازرس علی البدل

rafiei@pnu.ac.ir

خانم دکتر نفیسه رفیعی

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان